چالشی در مهم‌ترین نظریه‌های فلسفی غرب دربارة معنای حق
چالشی در مهم‌ترین نظریه‌های فلسفی غرب دربارة معنای حق

محمدحسین طالبی

دوره 0، شماره 21 ، دی 1390، ، صفحه 103-122

چکیده
  فیلسوفان حقوق در غرب پژوهش‌های گسترده‌ای درباره چیستی حق انجام داده‌اند. این تحقیقات دامنه‌دار نظریه‌های متنوعی در این موضوع تولید کرده است. امروزه در میان آرای گوناگون فیلسوفان و حقوق‌دانان غرب ...  بیشتر