قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران
قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران

منصور امینی؛ عباس زمانی

دوره 0، شماره 21 ، دی 1390، ، صفحه 45-62

چکیده
  متعهدله هر قرارداد عهدی، این حق را دارد تا در اجل قراردادی، اجرای عهد را خواستار شود و درصورت تأخیر در اجرای تعهد خسارات ناشی از تأخیر را مطالبه نماید. اما چنانچه در قرارداد مدتی برای اجرای تعهد پیش‌بینی ...  بیشتر