نگاه تاریخی به کاربری واژه حق در فرهنگ غرب و اسلام
نگاه تاریخی به کاربری واژه حق در فرهنگ غرب و اسلام

محمدحسین طالبی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، ، صفحه 133-150

چکیده
  مقاله حاضر از راه بررسی تاریخی کاربرد واژه حق  نشان می‌دهد که این حرف مشهور که «1.مسأله حق (در برابر تکلیف) از آموزه‌ها و ابداعات  دوره جدید است و 2.فرهنگ اسلام در این زمینه از فرهنگ غرب تأثیر پذیرفته ...  بیشتر