مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی «عاقله»
مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی «عاقله»

محمد ساردوئی نسب

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، ، صفحه 81-96

چکیده
  در حقوق ایران، خسارات مالی بر اساس قاعده عمومی مسئولیت مدنی قابل جبران است. این نوع مسئولیت مدنی دائر مدار فعل زیانیار است. زیان‌های ناشی از رفتار نامتعارف که عموماً دارای ویژگی تعدی یا تفریط است، بر ...  بیشتر