نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران
نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران

حسن پوربافرانی

دوره 0، شماره 8 ، شهریور 1384، ، صفحه 27-46

چکیده
  مقنن پس از انقلاب در تدوین مقررات تعدد و تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده، نگاهی کاملاً حدود محور داشته و احکام آن را عمدتاً از جرایم مستوجب حد استخراج کرده است. این گرته‌برداری مقنن  به دلیل ناقص ...  بیشتر