مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در قرارداد سفارش ساخت (استصناع)
مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در قرارداد سفارش ساخت (استصناع)

سید علی علوی قزوینی؛ عبدالله شفایی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 89-110

چکیده
  قرارداد استصناع، امروز گسترش بسیار یافته است و تحقیقات بسیاری هم در مورد آن سامان یافته است. پس از تعیین ماهیت قرارداد استصناع، تعیین زمان انتقال مالکیت کالا به سفارش‌دهنده، مهم‌ترین مسئله در عقد استصناع ...  بیشتر