مسئولیت شرکت مادر به واسطه کنترل شرکت فرعی فاقد سرمایه کافی در حقوق آلمان و ایران
مسئولیت شرکت مادر به واسطه کنترل شرکت فرعی فاقد سرمایه کافی در حقوق آلمان و ایران

فرشته احمدی نیا؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ منوچهر توسلی نائینی؛ علیرضا آرش پور

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22096/law.2022.113674.1517

چکیده
  چکیده: شرکت های گروهی پدیده ای نسبتاً جدید با آثار حقوقی و اقتصادی متعارض می باشند و در حقوق آلمان، مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. به دلیل روابط پیچیده و به هم تنیده درون گروهی، از یک سو اعضای ...  بیشتر