امکان سنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلأهای قانونی آن
امکان سنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلأهای قانونی آن

زهرا سمیعی زفرقندی؛ حسین جعفری؛ عبدالعلی توجهی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 179-208

https://doi.org/10.22096/law.2020.44790

چکیده
  با توجه به اینکه قصاص از جمله واکنش‌ها و مجازات‌هایی است که اسلام به­عنوانِ ضمانت اجرای حق حیات انسان در نظر گرفته است، در­خورِ مباحث پژوهشی فراوانی است. یکی از این مباحث تبدیل و جایگزینی این مجازات ...  بیشتر