حقوق منتقدان از دیدگاه اسلام، حقوق بیـن‌الملل و قوانیـن ایران
حقوق منتقدان از دیدگاه اسلام، حقوق بیـن‌الملل و قوانیـن ایران

محمدجواد نجفی؛ محمدهادی مفتح؛ محمدحسن موحدی ساوجی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22096/law.2018.30713

چکیده
  انتقاد، از لوازم آزادی بیان در حوزه‌های مختلف ازجمله در دو حوزة دین و سیاست قابل طرح است. به‌رسمیت شناختن منتقدان و پاسداشت حقوق آنان مهم‌ترین محکی است که به‌وسیلة آن می‌توان پایبندی حکومتی را به حقوق ...  بیشتر