نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی
نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی

سید فضل‌الله موسوی؛ سید مهدی موسوی؛ احمد رمضانی

دوره 0، شماره 21 ، دی 1390، ، صفحه 3-24

چکیده
  تحقق عدالت قضایی را می‌توان هدف غایی هر نظام قضایی و حقوقی دانست. نوع الفاظ و شیوه بیان اقرار توسط مقر یا ادای شهادت از سوی شاهد یا تنظیم اسناد مختلف از سوی خواهان و خوانده می‌تواند تابع عوامل مختلفی ...  بیشتر
مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس
مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس

سید فضل‌الله موسوی؛ سید مهدی موسوی

دوره 0، شماره 16 ، تیر 1388، ، صفحه 63-82

چکیده
  آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و تشریفاتی است که در مراحل مختلف روند دادرسی در مرجع صالح (دادگاه) به عنوان ابزاری برای اثبات و احقاق حق بکار گرفته می‌شود. همانطور که مشخص است، مرجع صالح یا دادگاه در بحث ...  بیشتر