ضمانت اجرایی آرای دیوان بین المللی دادگستری
ضمانت اجرایی آرای دیوان بین المللی دادگستری

مرتضی نجفی اسفاد؛ مهدی هادی

دوره 0، شماره 9 ، اسفند 1384، ، صفحه 25-48

چکیده
  دیوان بین­المللی دادگستری بر اساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رأی، یعنی رأی ترافعی (حکم) و رأی مشورتی صادر می‌کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار ...  بیشتر