مطالعه تطبیقی اجرای توافقات سهامداران در نظام حقوقی ایران و انگلیس
مطالعه تطبیقی اجرای توافقات سهامداران در نظام حقوقی ایران و انگلیس

محمد ساردوئی نسب؛ مهرناز مهرابی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 187-208

https://doi.org/10.22096/law.2021.120697.1620

چکیده
  سهامداران به‌منظور تکمیل مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی، مجموعه‌ای از توافقات جانبی، مانند توافقات مربوط به شیوه مدیریت شرکت سهامی، نحوه رأی‌دهی در مجامع، شیوه‌های انتقال سهام و امثال آن را در ...  بیشتر
بررسی قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران در حقوق حاکم بر شرکتها در امریکا و تطبیق آن با حقوق ایران
بررسی قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران در حقوق حاکم بر شرکتها در امریکا و تطبیق آن با حقوق ایران

علیرضا باریکلو؛ محمد ساردوئی نسب؛ مهدی میرجلیلی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 87-110

https://doi.org/10.22096/law.2020.107409.1447

چکیده
  قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری، مدیران شرکت‌ها را بابت تصمیماتی که در راستای مدیریت شرکت می‌گیرند، از مسئولیت شخصی مبرا می‌نماید. درباره شیوه قابلیت استناد به آن در حقوق آمریکا دو دیدگاه وجود دارد؛ ...  بیشتر
مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی «عاقله»
مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی «عاقله»

محمد ساردوئی نسب

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، ، صفحه 81-96

چکیده
  در حقوق ایران، خسارات مالی بر اساس قاعده عمومی مسئولیت مدنی قابل جبران است. این نوع مسئولیت مدنی دائر مدار فعل زیانیار است. زیان‌های ناشی از رفتار نامتعارف که عموماً دارای ویژگی تعدی یا تفریط است، بر ...  بیشتر