تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه

علیرضا فصیحی زاده؛ اعظم حیدری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22096/law.2018.30734

چکیده
  ملکیت و حق از جملة مهمترین آثار اعمال و وقایع حقوقی است. نسبت و رابطة بین ملکیت و حق از مباحث مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است. از طرف دیگر نظام‌های حقوقی نیز در این باره دیدگاه‌های متفاوتی دارند. تحلیل ...  بیشتر
اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه
اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه

علیرضا فصیحی زاده

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، ، صفحه 23-44

چکیده
  ر اگر کسی در مقام دفاع از دعوا بگوید: «طلب خواهان را پرداخته‌ام»؛ اگر چه لفظ اقرار مرکب نیست، معنای آن مرکب از دو جزء است: یکی مدلول مطابقی، یعنی «پرداخت دین» و دیگری مدلول التزامی، یعنی «مدیون ...  بیشتر