نمایه سازی دوفصلنامه حقوق تطبیقی در Google Scholar
دوفصلنامه حقوق تطبیقی در Google Scholar نمایه سازی شد.

مطالعه بیشتر

انتشار آنلاین شماره 112 دوفصلنامه علمی - پژوهشی حقوق تطبیقی (پاییز و زمستان 98)
شماره 122 نشریه حقوق تطبیقی (پاییز و زمستان 1398) به چاپ رسید.

مطالعه بیشتر

انتشار آنلاین شماره 111 دوفصلنامه علمی - پژوهشی حقوق تطبیقی (بهار و تابستان 98)
به استحضار می رساند شماره 111 دوفصلنامه علمی - پژوهشی حقوق تطبیقی در قالب جدید به صورت آنلاین منتشر شد.

مطالعه بیشتر