سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

برای دریافت اشتراک مجله حقوق تطبیقی با انتشارات دانشگاه مفید تماس حاصل کنید. 

۰۲۵-۳۲۱۳۰۲۲۶ آقای نسیمی