دوفصلنامه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی (LAW) - فرایند پذیرش مقالات