دوفصلنامه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی (LAW) - واژه نامه اختصاصی