اعضای هیات تحریریه


دکتر سید حسین هاشمی دانشیار گروه حقوق دانشگاه مفید

حقوق جزا و جرم شناسی