اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد حاجی ده آبادی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حقوق جزا و جرم شناسی