اعضای هیات تحریریه


دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهیدبهشتی

حقوق جزا و جرم شناسی