اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین میرمحمدصادقی استاد حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی

حقوق جزا و جرم شناسی