اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدحسین صفایی استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

حقوق خصوصی