دوفصلنامه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی (LAW) - اهداف و چشم انداز