دوره و شماره: دوره 6، شماره 110 - شماره پیاپی 2، ناشر، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-189