دوره و شماره: دوره 6، شماره 109 - شماره پیاپی 1، ناشر، بهار و تابستان 1397 
6. بیانیة امضایی رئیس‌جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا

صفحه 113-130

الیاس کلکلی؛ جواد تقی‌زاده؛ مرتضی نجابت‌خواه