دوره و شماره: دوره 5، شماره 108، ناشر، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-224 
6. حقوق منتقدان از دیدگاه اسلام، حقوق بیـن‌الملل و قوانیـن ایران

صفحه 107-128

محمدجواد نجفی؛ محمدهادی مفتح؛ محمدحسن موحدی ساوجی