دوره و شماره: دوره 5، شماره 107 - شماره پیاپی 1، ناشر، بهار و تابستان 1396 
2. تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی

صفحه 28-51

محمد عیسایی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ ربیعا اسکینی؛ فیروز احمدی


8. بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن

صفحه 154-175

احمد حاجی ده آبادی؛ حسین خوانین‌زاده