مقاله علمی - پژوهشی
پلورالیسم استدلال حقوقی در پرتـو تفسیـرهای متعـارض
1. پلورالیسم استدلال حقوقی در پرتـو تفسیـرهای متعـارض

محمدمهدی الشریف؛ حمید آرایی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 3-26

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27917

چکیده
  غایت مطلوب هر نظام حقوقی تدوین قوانینی جامع‌الاطراف است تا بر پایة آن، شهروندانش به هنگام بروز مشکل، حقوق قانونی خود را به نحو مقتضی استیفا نمایند و به ناروا ظلمی برکسی نرود. بدین منظور کافی است قاضی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی
2. تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی

محمد عیسایی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا؛ ربیعا اسکینی؛ فیروز احمدی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 28-51

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27919

چکیده
  منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد‌های پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیش‌بینی و محاسبة خسارات ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نقش عدم اجرای شخص ثالث در رفع مسئولیت بایع (مطالعة تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و حقوق ایران)
3. نقش عدم اجرای شخص ثالث در رفع مسئولیت بایع (مطالعة تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و حقوق ایران)

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ مهدی فلاح

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 52-67

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27922

چکیده
  مطابق بند 2 مادة 79 کنوانسیون وین 1980، اگر عدم اجرای قرارداد توسط متعهد، ناشی از قصور شخص ثالثی باشد که متعهد او را برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد به کار گرفته است، طرف مزبور (متعهد قرارداد) تنها در صورتی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا
4. فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا

محمدمهدی مقدادی؛ مهدی میرزامحمد

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 68-91

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27923

چکیده
  امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان و کمبود منابع آب و همچنین زمین‌های حاصلخیز، استفاده از کودها و سموم آفت‌کش به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح، افزایش چشمگیری یافته است. این ترکیبات ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مسئولیت بین‌المللی خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی
5. مسئولیت بین‌المللی خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی

زینب پورخاقان شاهرضایی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 92-111

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27924

چکیده
  مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست محیطی، یکی از موضوعات حقوقی مهمی است که در تنظیم روابط بین دولت‌ها بسیار مؤثر است. ارزیابی مختصر و اجمالی حاضر از وضعیت حقوقی غالب در خصوص مسئولیت بین‌المللی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
«ضرر در خسارت‌های زیست محیطی» بحث تطبیقی در فقه و حقوق ایران و فرانسه و اسناد بین‌المللی
6. «ضرر در خسارت‌های زیست محیطی» بحث تطبیقی در فقه و حقوق ایران و فرانسه و اسناد بین‌المللی

عزیزالله فهیمی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 112-127

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27925

چکیده
  برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن، زیان، زیان‌دیده و رابطة سببیت، ضروری است که از زیان در گفتمان فقه و حقوق با عنوان ضرر تعبیر شده است. مقالة حاضر به صورت تطبیقی در بحث از ضرر و مبانی آن در خسارت‌های ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری
7. جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری

سیدمصطفی میرمحمدی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 128-153

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27928

چکیده
  مقالة حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی مادة 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری، در تلاش است رویة قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت‌های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن
8. بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن

احمد حاجی ده آبادی؛ حسین خوانین‌زاده

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 154-175

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27929

چکیده
  گاه برای قصاص نفس یا مادون نفس، نیاز به پرداخت مقداری دیه به قصاص شونده است که از آن به فاضل دیه یاد می‌شود. فاضل دیه احکامی خاص خود را دارد. گرچه در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی 1392، فصلی با عنوان فاضل ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
جرم‌انگاری ظلم به حیوانات (مطالعة تطبیقی)
9. جرم‌انگاری ظلم به حیوانات (مطالعة تطبیقی)

جواد یزدیان جعفری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 176-191

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27930

چکیده
  ظلم به حیوانات از جرایم شناخته شده در حوزه‌های قضایی کشورهای مختلف است. اما متأسفانه مقررات کیفری ایران از این جهت بسیار ناقص بوده و به جز مقررات معدودی مستند عام در این خصوص ندارد. در این مقاله با برررسی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعة تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا
10. مطالعة تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

صالح یمرلی؛ عباس کریمی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 192-212

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27931

چکیده
  در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می‌بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد؛ «قاعدة آمریکایی» که مبیّن آن است که هر طرف می‌بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعدة ...  بیشتر