دوره و شماره: دوره 4، شماره 106 - شماره پیاپی 2، ناشر، پاییز و زمستان 1395 
8. پیشگیری ازتکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس

صفحه 171-192

صیاد درویشی؛ عبدالرحمن میرزاخانی؛ نورالله حسینی‌خواه