دوره و شماره: دوره 4، شماره 105، ناشر، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-216 
5. ‌ماهیت حقوقی رهن دریایی

صفحه 93-114

زهره صادقی تفتی؛ عباس محمدی