دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-172
شماره 24 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-168
شماره 23 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-168
شماره 22 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-168
شماره 21 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-172
شماره 20 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-168
شماره 19 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-168
شماره 18 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-168
شماره 17 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-185
شماره 16 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-157
شماره 14 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-160
شماره 13 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-212
شماره 12 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-200
شماره 11 زمستان 1385، صفحه 1-173
شماره 10 تابستان 1385، صفحه 1-137
شماره 9 زمستان 1384، صفحه 1-149
شماره 8 تابستان 1384، صفحه 1-129
شماره 7 پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-196
شماره 6 بهار و تابستان 1383، صفحه 1-204
شماره 5 زمستان 1382، صفحه 1-172
شماره 4 بهار و تابستان 1382، صفحه 1-234
شماره 3 پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-167
شماره 2 بهار 1381، صفحه 1-151
شماره 1 بهار و تابستان 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی
1. نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی

سید فضل‌الله موسوی؛ سید مهدی موسوی؛ احمد رمضانی

دوره 0، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 3-24

چکیده
  تحقق عدالت قضایی را می‌توان هدف غایی هر نظام قضایی و حقوقی دانست. نوع الفاظ و شیوه بیان اقرار توسط مقر یا ادای شهادت از سوی شاهد یا تنظیم اسناد مختلف از سوی خواهان و خوانده می‌تواند تابع عوامل مختلفی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران
2. حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران

محمد حسن صادقی مقدم؛ رضا شکوهی زاده

دوره 0، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-44

چکیده
  حکم معامله فضولی، از جمله احکامی است که در حقوق ایران، متفاوت از حقوق کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان است. معاملات فضولی در حقوق ایران همواره محکوم به عدم نفوذ است، اما حکم این معاملات در حقوق سه کشور فوق، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران
3. قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران

منصور امینی؛ عباس زمانی

دوره 0، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 45-62

چکیده
  متعهدله هر قرارداد عهدی، این حق را دارد تا در اجل قراردادی، اجرای عهد را خواستار شود و درصورت تأخیر در اجرای تعهد خسارات ناشی از تأخیر را مطالبه نماید. اما چنانچه در قرارداد مدتی برای اجرای تعهد پیش‌بینی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسـی مبانـی و ابزارهـای «اقتصاد قانون اساسی» و کاربرد آن در مهندسی قانون اساسی
4. بررسـی مبانـی و ابزارهـای «اقتصاد قانون اساسی» و کاربرد آن در مهندسی قانون اساسی

عباسعلی کدخدایی؛ مسلم اقایی طوق

دوره 0، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 63-82

چکیده
  برنامه پژوهشی «اقتصاد قانون اساسی» از دهه 1970 توسط جیمز بوکانان و گوردون تالوک[1] با کتاب محاسبه رضایت؛ بنیادهای منطقی دموکراسی مشروطه، شروع شد و در دهه 1990 به اوج و شکوفایی رسید. این شاخه جدید از علم ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری
5. اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری

نجاد علی الماسی؛ مهدی حسین زاده

دوره 0، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 83-102

چکیده
  تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه‏ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آن‌ها وجود دارد؛ از مهم‌ترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبرو است. از ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
چالشی در مهم‌ترین نظریه‌های فلسفی غرب دربارة معنای حق
6. چالشی در مهم‌ترین نظریه‌های فلسفی غرب دربارة معنای حق

محمدحسین طالبی

دوره 0، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 103-122

چکیده
  فیلسوفان حقوق در غرب پژوهش‌های گسترده‌ای درباره چیستی حق انجام داده‌اند. این تحقیقات دامنه‌دار نظریه‌های متنوعی در این موضوع تولید کرده است. امروزه در میان آرای گوناگون فیلسوفان و حقوق‌دانان غرب ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
شناسایـی و اجرای آراء داوری تجـاری بین‌المللی صادره در فضای مجازی
7. شناسایـی و اجرای آراء داوری تجـاری بین‌المللی صادره در فضای مجازی

سیما بدری‌زاده؛ منوچهر توسلی نائینی

دوره 0، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 123-146

چکیده
  جهان امروز در اثر ظهور تکنولوژی‌های نوین به دهکدة جهانی مبدل شده که از شاخصه‌های آن کم شدن فواصل و تسریع در ارتباطات به خصوص در عرصة تجارت جهانی است، به گونه‌ای که هیچ‌گاه در سراسر تاریخ چنین حجمی از ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها
8. مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها

محمدصادق طباطبایی؛ حمید آرایی

دوره 0، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1390، صفحه 147-165

چکیده
  یکی از مباحث مهم و در عین حال پیچیدة حقوق قراردادها، حوزه تفسیر است. تفسیر قرارداد در واقع پل ارتباطی است بین عرصه نظری حقوق با آنچه که در جهان خارج و در صحنه اجرا اتفاق می‌افتد. هنر یک دادرس در این است ...  بیشتر