دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-172
شماره 24 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-168
شماره 23 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-168
شماره 22 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-168
شماره 21 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-172
شماره 20 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-168
شماره 19 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-168
شماره 18 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-168
شماره 17 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-185
شماره 16 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-157
شماره 14 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-160
شماره 13 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-212
شماره 12 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-200
شماره 11 زمستان 1385، صفحه 1-173
شماره 10 تابستان 1385، صفحه 1-137
شماره 9 زمستان 1384، صفحه 1-149
شماره 8 تابستان 1384، صفحه 1-129
شماره 7 پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-196
شماره 6 بهار و تابستان 1383، صفحه 1-204
شماره 5 زمستان 1382، صفحه 1-172
شماره 4 بهار و تابستان 1382، صفحه 1-234
شماره 3 پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-167
شماره 2 بهار 1381، صفحه 1-151
شماره 1 بهار و تابستان 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ (عسر و حرج) در اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL)، اصول قراردادهای تجاری بین-المللی (یونیدروا) و حقوق ایران
1. مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ (عسر و حرج) در اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL)، اصول قراردادهای تجاری بین-المللی (یونیدروا) و حقوق ایران

سیدالهام الدین شریفی؛ ناهید صفری

دوره 0، شماره 18 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 3-24

چکیده
  این مقاله موضع اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول یونیدروا و حقوق ایران را در خصوص فسخ یا تعدیل قرارداد در مقابل تغییر اساسی اوضاع و احوال و ایجاد وضعیت هاردشیپ (عسر وحرج) مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ
2. بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ

محمد هادی ساعی؛ امین کزازی

دوره 0، شماره 18 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 25-42

چکیده
  در مقاله پیش رو سعی در بازبینی حکمی شده است که تاکنون تردیدی در صحت آن نشده است. حکم مورد نظر اثر آتیه‌ای فسخ است. ذهن فقها و حقوق‌دانان با این امر مأنوس است که اثر فسخ نسبت به آینده است و در نتیجه به محض ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد
3. اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد

سید حسین صفایی؛ نعمت‌ الله الفت

دوره 0، شماره 18 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 43-62

چکیده
  در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصة حقوق تجارت و تجارت بین‌الملل، مهم‌ترین مسأله، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، لذا مهم‌ترین دغدغة تجّار و قانونگذاران هم، خلف وعدة تجّار است. از این روست که قواعد ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
َضمان تلف یا نقص کالا از تاریخ فسخ تا تاریخ اعاده به بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین-1980)
4. َضمان تلف یا نقص کالا از تاریخ فسخ تا تاریخ اعاده به بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین-1980)

سید محمد اسدی‌نژاد

دوره 0، شماره 18 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 63-76

چکیده
  فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر آثاری به دنبال دارد. اثر طبیعی فسخ، گسیختن عقد و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته‌اند. به علاوه فسخ عقد باعث می‌شود تا تعهداتی که انجام شده است ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
دکترین «حاشیه تفسیر» و محدودیت‌های حق بر ابراز دین، با تأکید بر وضعیت مسلمانان در اروپا
5. دکترین «حاشیه تفسیر» و محدودیت‌های حق بر ابراز دین، با تأکید بر وضعیت مسلمانان در اروپا

سعید رهایی

دوره 0، شماره 18 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 77-100

چکیده
  مقاله حاضر در‌صدد تحلیل دکترین حاشیه‌ تفسیر و توسعة صلاحیت دولت‌ها در تحدید حق بر آزادی ابراز دین به ‌منظور حفظ امنیت، نظم، بهداشت، اخلاق‌ عمومی یا حقوق ‌اساسی و آزادی‌های دیگران است؛ و به ‌این سؤال ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
معادله تعارض اصل مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر
6. معادله تعارض اصل مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر

محسن عبدالهی؛ حسین خلف رضایی

دوره 0، شماره 18 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 101-118

چکیده
  رشد اقتصاد دولتی و توسعه گفتمان «حقوق بشر» استثنائات قابل توجهی را بر پیکره اصل عرفی مصونیت دولت وارد ساخته است. توسعه اخیر، در قالب استثنای «شبه جرم»، مصونیت دولت را برای نقض‌های قواعد حقوق ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مفهـوم مصونیت قضایی دولتهـا و استثناء نقض حقوق بشر
7. مفهـوم مصونیت قضایی دولتهـا و استثناء نقض حقوق بشر

اعظم امینی

دوره 0، شماره 18 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 119-138

چکیده
  آیا می‌توان نقض حقوق بشر را به عنوان استثنایی بر مفهوم مصونیت قضایی دولت تلقی کرد؟ مفهوم مصونیت قضایی دولت بر اثر تحولات بین‌المللی دگرگون گردیده است. این تحول در راستای تحولات کلان بین‌المللی از جمله ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی صلاحیت وضع آیین‌نامه با تأکید بر نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران
8. مطالعه تطبیقی صلاحیت وضع آیین‌نامه با تأکید بر نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران

سید مجتبی واعظی

دوره 0، شماره 18 ، بهار و تابستان 1389، صفحه 139-162

چکیده
  نحوه انشاء اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برداشت کلاسیک از مفهوم تفکیک قوا این تلقی را در نزد برخی صاحب‌نظران ایجاد نموده که در نظام حقوقی ایران جز تک تک وزراء و هیأت وزیران، هیچ مقام دیگری حق ...  بیشتر