دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-172
شماره 24 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-168
شماره 23 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-168
شماره 22 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-168
شماره 21 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-172
شماره 20 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-168
شماره 19 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-168
شماره 18 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-168
شماره 17 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-185
شماره 16 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-157
شماره 14 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-160
شماره 13 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-212
شماره 12 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-200
شماره 11 زمستان 1385، صفحه 1-173
شماره 10 تابستان 1385، صفحه 1-137
شماره 9 زمستان 1384، صفحه 1-149
شماره 8 تابستان 1384، صفحه 1-129
شماره 7 پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-196
شماره 6 بهار و تابستان 1383، صفحه 1-204
شماره 5 زمستان 1382، صفحه 1-172
شماره 4 بهار و تابستان 1382، صفحه 1-234
شماره 3 پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-167
شماره 2 بهار 1381، صفحه 1-151
شماره 1 بهار و تابستان 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
قانون حاکم بر الزامات خاص غیر قراردادی
1. قانون حاکم بر الزامات خاص غیر قراردادی

نجاد علی الماسی؛ مرضیه افضلی‌ مهر

دوره 0، شماره 14 ، بهار و تابستان 1387، صفحه 3-26

چکیده
  الزامات ناشی از فعل غیر و الزامات ناشی از مالکیت یا حفاظت از اموال در مبحث تعارض قوانین، جزء دستة  الزامات خارج از قرارداد هستند و تعیین قانون حاکم بر این مسئولیت‌های خاص امری ضروری است. با توجه به ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج
2. نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج

محمد علی انصاری‌ پور؛ محمد حسن صادقی مقدم

دوره 0، شماره 14 ، بهار و تابستان 1387، صفحه 27-50

چکیده
  با اصلاح ماده 1130 قانون مدنی توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در سال 1361 و ورود قاعده عسر و حرج (به عنوان یک قاعده ثانویه) به این ماده و تعریف عسر و حرج و تعیین مصداق به رأی آن در اصلاح ماده فوق‌الذکر ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی
3. مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی

حسین سیمایی صراف

دوره 0، شماره 14 ، بهار و تابستان 1387، صفحه 51-70

چکیده
  شرط یکی از منابع مهم تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران است. تخلف از شرط توازن معاملاتی را به هم می‌ریزد. از همین رو طرف زیاندیده به ضمانت اجراهای تخلف روی می‌آورد تا دوباره قرارداد را متعادل سازد. ضمانت‌های ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
حمایت از نشانه‌های جغرافیایی در موافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران
4. حمایت از نشانه‌های جغرافیایی در موافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران

شوکت شایسته

دوره 0، شماره 14 ، بهار و تابستان 1387، صفحه 71-90

چکیده
  زعفران ایران با سهم نود و شش درصدی در بازار جهانی زعفران و نیز فرش دستباف ایران با جایگاه نخست در تجارت فرش دستباف جهان، مدت‌ها است در معرض خطر بزرگی قرار گرفته‌اند. زعفران‌های ایرانی پس از صدور به اسپانیا، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تأملی بر نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی
5. تأملی بر نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

دوره 0، شماره 14 ، بهار و تابستان 1387، صفحه 91-110

چکیده
  توسعه صنعتی در جهان، طبیعت را دگرگون ساخته و صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست بشری وارد کرده است. نظر به وضعیت خاص محیط زیست باید تدابیر مؤثری اتخاذ کرد. رویکرد کیفری یکی از این تدابیر  است. با این حال ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تصدی کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
6. تصدی کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه

جواد تقی‌زاده

دوره 0، شماره 14 ، بهار و تابستان 1387، صفحه 111-138

چکیده
  در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در صورت پایان دوره رئیس جمهور و عدم انتخاب رئیس جمهور جدید یا امور دیگری از این قبیل معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری کفالت ریاست ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اصل تناسب جرم و مجازات؛ چرائی و چگونگی آن
7. اصل تناسب جرم و مجازات؛ چرائی و چگونگی آن

جواد یزدیان جعفری

دوره 0، شماره 14 ، بهار و تابستان 1387، صفحه 139-156

چکیده
  اصل تناسب جرم و مجازات، به ‌عنوان یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازات‌ها، در سال‌های اخیر مورد توجّه بیشتری قرار گرفته است. علت اصلی این امر را باید گسترش رویکردهای مکافات‌گرایانه در فلسفه مجازات دانست. ...  بیشتر