دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 100، ناشر، پاییز و زمستان 1392 
6. بسترهای ظهور عوام‌گرایی کیفری

صفحه 107-128

محمدباقر مقدسی؛ محمد فرجیها