دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 97، ناشر، بهار و تابستان 1392 
8. شخصیت حقوقی شرکت‌های چند ملیتی و آثار آن

صفحه 146-161

محمد صالحی مازندرانی؛ حانیه ذاکری‌نیا