مقاله علمی - پژوهشی
جایگاه و نقش رئیس‌جمهور در نظام‌های مختلف جمهوری
1. جایگاه و نقش رئیس‌جمهور در نظام‌های مختلف جمهوری

ولی رستمی؛ احمد رنجبر

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-24

چکیده
  در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده‌ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه
2. مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه

سید مجتبی واعظی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 25-46

چکیده
  در نظام‌های مبتنی بر دوگانگی قضایی و کلیه نظام‌هایی که قاضی ویژه و متمایز از قاضی عادی برای دعاوی اداری پیش‌بینی نموده‌اند همواره مسئله نحوه تعیین صلاحیت و تشخیص دعاوی قابل طرح در نزد هر یک از دو قاضی، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
هم‌افزایی کپی‌رایت و آزادی بیان
3. هم‌افزایی کپی‌رایت و آزادی بیان

محمد حبیبی مجنده

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-66

چکیده
  شاید در نگاه نخست ارتباطی آن هم از نوع هم‌افزایی و حمایت و پشتیبانی متقابل میان کپی‌رایت یا حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و آزادی بیان وجود نداشته باشد. اما تأمل بیشتر حاکی از وجود چنین نسبت و رابطه‌ای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی نظریات جایگزین حقوق انحصاری در حمایت از مالکیت فکری
4. بررسی تطبیقی نظریات جایگزین حقوق انحصاری در حمایت از مالکیت فکری

محمود باقری؛ مرضیه خلیلی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 67-88

چکیده
  ورود پدیده‌های فکری به زندگی بشر باعث طرح سؤالاتی در این زمینه گردیده است. مهم‌ترین این سؤالات رژیم حمایتی مناسب برای حمایت از اموال فکری می‌باشد. نظریه غالب پذیرفته شده برای حمایت از این اموال، اعطای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعة تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا)
5. اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعة تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا)

سید مصطفی محقق داماد؛ رسول احمدی فر

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 89-104

چکیده
  در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (مادة 387 ق.م). بند 1 مادة 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می‌داند. در بیع کلّی فی الذمّة به لحاظ فقدان مبیع ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
کاربـرد عقـل و بنـای عقـلاء در بـاب ضمانت اجرای نقض قرارداد
6. کاربـرد عقـل و بنـای عقـلاء در بـاب ضمانت اجرای نقض قرارداد

نعمت‌اله الفت

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-125

چکیده
  عقل تنها مدرک مورد توافق همة انسان‌هاست وحجیت آن، فی‌الجمله مورد قبول همة مکاتب فکری بشری و الهی است. بنابراین آنچه در بحث حقوق قراردادها به ویژه در مورد ضمانت اجرای نقض قرارداد، نیاز به بررسی دارد، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعة تطبیقی «مسئولیت‏ محض» در حقوق کیفری
7. مطالعة تطبیقی «مسئولیت‏ محض» در حقوق کیفری

صادق شریعتی‌نسب

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 126-145

چکیده
  مسئولیت‏های محض مواردی هستند که برای تحقق، به برخی از ارکان عادی مسئولیت نیازی ندارند. در حقوق کیفری هرگاه بی‏نیاز از احراز رکن روانی جرم باشیم، با مسئولیتی محض مواجهیم. ماهیت چنین جرمی مبهم است و ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
شخصیت حقوقی شرکت‌های چند ملیتی و آثار آن
8. شخصیت حقوقی شرکت‌های چند ملیتی و آثار آن

محمد صالحی مازندرانی؛ حانیه ذاکری‌نیا

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 146-161

چکیده
  شرکت‌های چند ملیتی که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه‌گذاری در قطب‌های صنعتی کشورهای رو به رشد و استفاده از امکانات این‌گونه کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس شرکت‌های ...  بیشتر