دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-172
شماره 24 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-168
شماره 23 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-168
شماره 22 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-168
شماره 21 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-172
شماره 20 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-168
شماره 19 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-168
شماره 18 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-168
شماره 17 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-185
شماره 16 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-157
شماره 14 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-160
شماره 13 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-212
شماره 12 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-200
شماره 11 زمستان 1385، صفحه 1-173
شماره 10 تابستان 1385، صفحه 1-137
شماره 9 زمستان 1384، صفحه 1-149
شماره 8 تابستان 1384، صفحه 1-129
شماره 7 پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-196
شماره 6 بهار و تابستان 1383، صفحه 1-204
شماره 5 زمستان 1382، صفحه 1-172
شماره 4 بهار و تابستان 1382، صفحه 1-234
شماره 3 پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-167
شماره 2 بهار 1381، صفحه 1-151
شماره 1 بهار و تابستان 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
دکترین دادگاه نامناسب در حقـوق بین‌المـلل خصوصـی
1. دکترین دادگاه نامناسب در حقـوق بین‌المـلل خصوصـی

رضا مقصودی پاشاکی

دوره 0، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-24

چکیده
  قواعد صلاحیت قضایی جزو قواعد آمره است که بر اصحاب دعوی و بر مرجع رسیدگی تحمیل می‌شود. اصحاب دعوی به غیر از چارچوب خاص شرط صلاحیت امکانی برای تعیین یا تحدید صلاحیت قضایی ندارند. مرجع رسیدگی نیز نمی‌تواند ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
آثار فراسرزمینی جریان دادرسی اعتراض به رأی داوری
2. آثار فراسرزمینی جریان دادرسی اعتراض به رأی داوری

علیرضا ایران‌شاهی

دوره 0، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-40

چکیده
  مهم‌ترین هدف اعتراض به رأی داوری ممانعت از اجرای آن در داخل کشور مبدأ؛ و حسب مورد در خارج از این کشور و در قلمرو دیگر کشورها می‌باشد. علاوه بر آثار نتیجة نهایی اعتراض به رأی داوری، از جمله ابطال آن، صرف ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسـی کارایی بیمه اجباری وسیله نقلیـه با نگاه تحلیل اقتصادی حقوق
3. بررسـی کارایی بیمه اجباری وسیله نقلیـه با نگاه تحلیل اقتصادی حقوق

مهرزاد ابدالی

دوره 0، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 41-60

چکیده
  نظام‌های «بیمه اجباری وسیله نقلیه» و «بیمه مسؤولیت بدون تقصیر» نظام‌هایی هستند که با ادعای ناکارا بودن مسؤولیت مدنی در مقام جبران خسارت، مطرح شده‌اند. طرفداران نظام مسؤولیت مدنی بر این ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسـی تطبیقی جهات فرجـام در حقوق ایران و فرانسه
4. بررسـی تطبیقی جهات فرجـام در حقوق ایران و فرانسه

مهدی حسن زاده

دوره 0، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 61-78

چکیده
  قانون آیین دادرسی مدنی ایران پس از آنکه در ماده 366، در یک بیان کلی، عدم مطابقت با شرع یا قانون را جهت عام نقض آراء در دیوان کشور اعلام کرده، در بیانی ناقص و قابل انتقاد در ماده 371 به بعد به بیان تفصیلی موارد ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تحلیل هزینه‌های جرم
5. تحلیل هزینه‌های جرم

محمدعلی بابایی؛ اسماعیل انصاری

دوره 0، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 79-98

چکیده
  یکی از ابعاد مهم سیاست‌گذاری جنایی برآورد هزینه‌های جرم است؛ زیرا وقوع جرم، هزینه‌های زیادی را به جامعه و شهروندان که ممکن است بزه‌دیده باشند، تحمیل می‌کند. مطالعه دقیق و علمی هزینه‌های جرم همزمان ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تسبیب در اضطرار
6. تسبیب در اضطرار

جلال الدین قیاسی

دوره 0، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 99-118

چکیده
  هرگاه کسی سبب اضطرار دیگری شود عکس‌العمل مضطر که منجر به آسیب جسمی یا مالی وی می‌شود صور متفاوتی دارد که حکم هر مورد از دیدگاه فقهای اسلام و حقوق‌دانان عرفی متفاوت است. در صورتی که مضطر اراده خود را از ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی آثار شرط تناسب و عدم رعایت آن در دفاع مشروع با نگاهی به «احکام لصّ» درفقه و نظام حقوقی ایران و «دکترین قلعه» در نظام حقوقی ایالات متحدة آمریکا
7. بررسی تطبیقی آثار شرط تناسب و عدم رعایت آن در دفاع مشروع با نگاهی به «احکام لصّ» درفقه و نظام حقوقی ایران و «دکترین قلعه» در نظام حقوقی ایالات متحدة آمریکا

سیدمحمد حسینی؛ ایمان رحیمی‌پور

دوره 0، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-138

چکیده
  برای مواقعی که حکومت توانایی مقابله با تجاوز یا جلوگیری از وقوع آن را ندارد، در فقه و قوانین موضوعه ابزارهای بازدارنده‌ای بیان شده است. اولین عامل، مراقبت همگانی بر اساس آموزه نهی از منکر است و عامل دومِ ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعة تطبیقی «انفاق در فرزندخواندگی» در حقوق ایران و فرانسه
8. مطالعة تطبیقی «انفاق در فرزندخواندگی» در حقوق ایران و فرانسه

محمد حسن صادقی مقدم؛ صادق شریعتی‌نسب

دوره 0، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1391، صفحه 139-160

چکیده
  تعهد به انفاق در فرزندخواندگی مبنا و دامنه‏ای ویژه‏‎ دارد؛ در کنار نفقة همسر که ناشی از قرارداد (عقد نکاح) است و نفقة اقارب که بیش از هر چیز منشاء اخلاقی دارد، تعهد به انفاق در فرزندخواندگی این دو ...  بیشتر