دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-172
شماره 24 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-168
شماره 23 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-168
شماره 22 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-168
شماره 21 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-172
شماره 20 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-168
شماره 19 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-168
شماره 18 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-168
شماره 17 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-185
شماره 16 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-157
شماره 14 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-160
شماره 13 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-212
شماره 12 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-200
شماره 11 زمستان 1385، صفحه 1-173
شماره 10 تابستان 1385، صفحه 1-137
شماره 9 زمستان 1384، صفحه 1-149
شماره 8 تابستان 1384، صفحه 1-129
شماره 7 پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-196
شماره 6 بهار و تابستان 1383، صفحه 1-204
شماره 5 زمستان 1382، صفحه 1-172
شماره 4 بهار و تابستان 1382، صفحه 1-234
شماره 3 پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-167
شماره 2 بهار 1381، صفحه 1-151
شماره 1 بهار و تابستان 1380، صفحه 1-179
مقاله پژوهشی
تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
1. تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق

نجاد علی الماسی

دوره 0، شماره 1 ، بهار و تابستان 1380، صفحه 5-30

چکیده
  در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها دو راه حل متفاوت پیش بینی شده است. در پاره ای از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولا تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)
2. پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)

عبدالحسین شیروی

دوره 0، شماره 1 ، بهار و تابستان 1380، صفحه 31-50

چکیده
  در حالى که سرمایه‏گذارى هنگفت در طرحهاى زیربنایى یک نیاز مبرم براى کشورهاى در حال توسعه است، دولتها قادر نیستند سرمایه لازم براى تأمین مالى این پروژه‏ها را تأمین کنند. یکى از ایده‏هاى نو در حل این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى
3. حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى

محمد حسین زارعی

دوره 0، شماره 1 ، بهار و تابستان 1380، صفحه 51-68

چکیده
  نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسى تعارض اصل 167 قانون اساسى‏با اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها
4. بررسى تعارض اصل 167 قانون اساسى‏با اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها

سید حسین هاشمی؛ جعفر کوشا

دوره 0، شماره 1 ، بهار و تابستان 1380، صفحه 69-96

چکیده
  اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسى، در موارد خلاء قانونى، قاضى موظف است تا به منابع یا فتاواى معتبر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر
5. مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

عادل ساریخانی؛ جعفر کوشا

دوره 0، شماره 1 ، بهار و تابستان 1380، صفحه 97-124

چکیده
  «مرور زمان حدى و تعزیرى» عبارت است از این که پس از گذشت مدتى از وقوع جرم، تعقیب کیفرى یا صدور حکم مجازات و یا اجراى آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهاى داورى کشورهاى جهان پذیرفته شده است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معیارهاى بین ‏المللى کار و حقوق بشر در آستانه سال 2000
6. معیارهاى بین ‏المللى کار و حقوق بشر در آستانه سال 2000

نیکولاس والتیکوس؛ جواد کارگزاری

دوره 0، شماره 1 ، بهار و تابستان 1380، صفحه 125-142

چکیده
  ارتباط میان حقوق مندرج در اعلامیه جهانى حقوق بشر و اسناد بعدى سازمان ملل در این خصوص، از یک سو، و معیارها و موازین بین‏المللى کار، که به همت سازمان بین‏المللى کار تنظیم و ترویج یافته، از دیگر سو، در ...  بیشتر