دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-172
شماره 24 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-168
شماره 23 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-168
شماره 22 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-168
شماره 21 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-172
شماره 20 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-168
شماره 19 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-168
شماره 18 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-168
شماره 17 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-185
شماره 16 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-157
شماره 14 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-160
شماره 13 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-212
شماره 12 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-200
شماره 11 زمستان 1385، صفحه 1-173
شماره 10 تابستان 1385، صفحه 1-137
شماره 9 زمستان 1384، صفحه 1-149
شماره 8 تابستان 1384، صفحه 1-129
شماره 7 پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-196
شماره 6 بهار و تابستان 1383، صفحه 1-204
شماره 5 زمستان 1382، صفحه 1-172
شماره 4 بهار و تابستان 1382، صفحه 1-234
شماره 3 پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-167
شماره 2 بهار 1381، صفحه 1-151
شماره 1 بهار و تابستان 1380، صفحه 1-179
مقاله پژوهشی
استقلال ضمانت بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی
1. استقلال ضمانت بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی

محمد عیسی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا

دوره 0، شماره 4 ، بهار و تابستان 1382، صفحه 5-24

چکیده
  ضمانت نامه مستقل بانکی و اعتبار نامه انتظاری (به عنوان معادل ضمانت نامه در حقوق آمریکا)، پدیده حقوقی نسبتا جدیدی است که عمده به منظور تضمین تعهدات قراردادی به کار می رود. خصیصه اصلی این قبیل ضمانت نامه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگزینهاى مجازات زندان و نهاد تعزیر
2. جایگزینهاى مجازات زندان و نهاد تعزیر

علیرضا محولاتی

دوره 0، شماره 4 ، بهار و تابستان 1382، صفحه 25-60

چکیده
  هر چند که تلاش فلاسفه و حقوقدانان غربى در طول قرنهاى هفده و هجده در زمینه جلوگیرى از اعمال مجازاتهاى خشن و شدید، موجب پذیرش مجازات زندان به عنوان مجازاتى اصلى در اوایل قرن نوزدهم شد، امّا دیرى نگذشت که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی
3. ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی

سید محسن شیخ الاسلامی

دوره 0، شماره 4 ، بهار و تابستان 1382، صفحه 61-74

چکیده
  در این پژوهش، نظریات مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی درباره دستیابی به محتوای قانون خارجی تحلیل و ارزیابی می شود. این نظریات، علاوه بر دارا بودن پشتوانه حقوقی در رویه قضایی کشورهایی چون فرانسه، در حقوق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسى و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهاى امامیه
4. بررسى و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهاى امامیه

مرتضی طبیبی جبلی

دوره 0، شماره 4 ، بهار و تابستان 1382، صفحه 75-96

چکیده
  مسأله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلى است که محصول تحولات علمى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى است و ارتباط تنگاتنگى با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادى زنان، منافع ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اصل صلاحیت مبتنى بر تابعیّت مجنىٌّ علیه در حقوق جزاى بین الملل و ایران
5. اصل صلاحیت مبتنى بر تابعیّت مجنىٌّ علیه در حقوق جزاى بین الملل و ایران

حسن پوربافرانی

دوره 0، شماره 4 ، بهار و تابستان 1382، صفحه 97-124

چکیده
  در حقوق کیفرى ایران اصل صلاحیت مبتنى بر تابعیت مجنىٌّ علیه پذیرفته نشده است. در حالى که کشورهاى زیادى این اصل مهم حقوق جزاى بین الملل را پذیرفته‏اند و پذیرش آن توسط مقنن ایران نیز هیچ مغایرتى با حقوق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسى مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق
6. بررسى مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 4 ، بهار و تابستان 1382، صفحه 125-152

چکیده
  مداخله بشردوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلى دولت دیگر، با توسل به زور و بنا به اهداف و مقاصد بشر دوستانه تعریف شده است. در مورد مداخله بشردوستانه، پرسشهاى فراونى ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران (با نگاهى به مبانى فقهى آن)
7. جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران (با نگاهى به مبانى فقهى آن)

اسماعیل آقابابائی بنی

دوره 0، شماره 4 ، بهار و تابستان 1382، صفحه 153-178

چکیده
  نهاد هیأت منصفه قدمتى دیرینه دارد؛ ولى به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانى فقهى‏اش، هنوز جایگاه واقعى خود را باز نیافته است. انتخاب مردمى اعضاى هیأت منصفه، توجه قاضى به رأى آنها، تخصص ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل
8. نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل

ربیعا اسکینی

دوره 0، شماره 4 ، بهار و تابستان 1382، صفحه 179-208

چکیده
  چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مى‏شوند که اوراق چک را چون بانک ...  بیشتر