مقاله پژوهشی
قلمرو حق‏ ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولى در قبال مطلق گرائى
1. قلمرو حق‏ ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولى در قبال مطلق گرائى

سیدمحمدقارى سیدفاطمى

دوره 0، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1381، صفحه 5-20

چکیده
  در این مقاله نگارنده ضمن برشمردن فهرستى از حقوق و آزادیهاى بنیادین انسانى، از جهان شمولى این حق‏ها در برابر ایده مطلق گرائى دفاع کرده است. تفکیک بین دو ایده جهان شمولى و مطلق گرائى و دفاع از ایده جهان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد
2. قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد

سید مصطفی محقق داماد؛ محمد عیسایی تفرشی؛ سید حسن وحدتی شبیری

دوره 0، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1381، صفحه 21-40

چکیده
  حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تاریخى همراه با فراز و نشیب را طى کرده است، به گونه‏اى که مى‏توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنى 1307، تصویب قانون آیین دادرسى ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جرم آدم‏ربایى و مخفى کردن دیگرى
3. جرم آدم‏ربایى و مخفى کردن دیگرى

عباس زراعت

دوره 0، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1381، صفحه 41-70

چکیده
  جرم آدم‏ربایى و مخفى کردن دیگرى دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادى و صدمات بدنى که ممکن است به مجنى علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوى قربانى جرم، مورد تعرض قرار مى‏گیرد. این جرم که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کنوانسیونهاى ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستى
4. کنوانسیونهاى ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستى

سیامک کرم زاده

دوره 0، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1381، صفحه 71-88

چکیده
  کنوانسیونهاى ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستى موضوع ایجاد صلاحیت (کیفرى)نسبت به متهمان اعمال تروریستى یکى از مشکلات موجود در مبارزه با تروریزم بین الملل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حوادث 11 سپتامبر و رویکرد نوین آمریکا به نظریه جنگ عادلانه
5. حوادث 11 سپتامبر و رویکرد نوین آمریکا به نظریه جنگ عادلانه

عباسعلی کدخدایی

دوره 0، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1381، صفحه 89-104

چکیده
  حوادث 11 سپتامبر در آمریکا علاوه بر در برداشتن رویکردهاى جدید در قلمرو سیاست و امنیت، موجب بروز نگرش و رویکرد جدید دولت آمریکا به مفاهیم حقوق بین‏الملل نیز شده، به گونه‏اى که حتى تمسک به برخى از مفاهیم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ریاست مرد در رابطه زوجیت
6. ریاست مرد در رابطه زوجیت

محمدمهدی مقدادی

دوره 0، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1381، صفحه 105-132

چکیده
  نوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانى فقهى آن مى‏پردازد، بر همین اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سوء استفاده از مصونیتهاى دیپلماتیک و ضمانت اجراى آن در حقوق بین ‏الملل
7. سوء استفاده از مصونیتهاى دیپلماتیک و ضمانت اجراى آن در حقوق بین ‏الملل

سیدمصطفی میرمحمدی

دوره 0، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1381، صفحه 133-165

چکیده
  از تازه‏ترین مباحث حقوق بین‏الملل در عرصه حقوق دیپلماتیک، سوء استفاده از مصونیتهاى دیپلماتیک است. در تحقیق حاضر، نخست مفهوم مصونیت تبیین شده و اسناد حقوق دیپلماتیک معرفى مى‏شود. پس از آن مبانى فلسفى ...  بیشتر