دوره و شماره: دوره 2، شماره 104، پاییز و زمستان 1394