دوره و شماره: دوره 2، شماره 103، ناشر، بهار و تابستان 1394