دوره و شماره: دوره 1، شماره 102، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-188 
1. ماهیت بیمه مسئولیت در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی در حقوق انگلیس

صفحه 3-20

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحمدحسین ملائکه پورشوشتری