دوره و شماره: دوره 1، شماره 101، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-184 
3. اخلال در امنیت پرواز هواپیما از منظر حقوق داخلی و بین المللی

صفحه 49-66

محمود مالمیر؛ مرضیه قراخانی نبی؛ اصغر احمدی موحد