آ

 • آرایی، حمید بررسی تطبیقی دکترین «تغییـر بنیادین اوضـاع و احـوال» در حقـوق ایـران و حقـوق بیـن‌الملل [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 145-163]

 • آرایی، حمید مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 147-165]

 • آقابابائی، حسین راهبردهای جدید سیاست جنایی در مبارزه با فساد با تاکید بر جرایم ارتشا و اختلاس [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 119-136]

 • آقابابائی بنی، اسماعیل جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران (با نگاهى به مبانى فقهى آن) [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 153-178]

 • آلریچ پیترزمن، ارنست حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 159-172]

ا

 • ابدالی، مهرزاد جایگـاه اخـلاق در تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 101-126]

 • ابدالی، مهرزاد بررسـی کارایی بیمه اجباری وسیله نقلیـه با نگاه تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 41-60]

 • احمدی فر، رسول اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعة تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا) [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 89-104]

 • اسدی‌نژاد، سید محمد َضمان تلف یا نقص کالا از تاریخ فسخ تا تاریخ اعاده به بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین-1980) [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 63-76]

 • اسعدی، حسین بررسـی تطبیقـی ماهیت ابـراء در حقوق ایران و مصر [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 61-82]

 • اسکینی، ربیعا نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی» [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 3-24]

 • اسکینی، ربیعا نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 179-208]

 • اسکینی، ربیعا مبانی نظری اصل استقلال موافقت‌نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 5-30]

 • اسماعیل آبادی، علیرضا بیمه مسئولیت حرفه‌ای وکلای دادگستری [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 125-136]

 • اسماعیلی، محسن مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام‌هـای ملی و حقـوق بین‌الملل [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 3-26]

 • اشراقی آرانی، مجتبی بررسی ماهیت شرط مطالبه در بیمه مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 21-36]

 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 81-96]

 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین رهن اسکناس [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 105-124]

 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 ، حقوق انگلیس و حقوق ایران) [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 111-126]

 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 77-94]

 • افشین پور، مصطفی گرته‌برداری حقوق بین‌الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 87-106]

 • افضلی‌ مهر، مرضیه قانون حاکم بر الزامات خاص غیر قراردادی [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 3-26]

 • افضلی مهر، مرضیه قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 3-20]

 • اقایی طوق، مسلم بررسـی مبانـی و ابزارهـای «اقتصاد قانون اساسی» و کاربرد آن در مهندسی قانون اساسی [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 63-82]

 • السـان، مصطفی جنبه‌های حقوقی داوری آن‌لاین [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 79-106]

 • الفت، نعمت‌ الله کاربـرد عقـل و بنـای عقـلاء در بـاب ضمانت اجرای نقض قرارداد [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 105-125]

 • الفت، نعمت‌ الله مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 85-108]

 • الفت، نعمت‌ الله اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 43-62]

 • الفت، نعمت الله تعهد نفقه یا تأسیس عایدی بررسی مفاد و قلمرو ماده 768 قانون مدنی [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 103-124]

 • الماسی، نجاد علی بررسی مفهوم، جایگاه و نمادهای حقوق فولکلور [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 3-22]

 • الماسی، نجاد علی جلوه‌های فولکلور و سیستم‌های حقوقی موجود [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 77-96]

 • الماسی، نجاد علی قانون حاکم بر الزامات خاص غیر قراردادی [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 3-26]

 • الماسی، نجاد علی قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 3-20]

 • الماسی، نجاد علی اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 83-102]

 • الماسی، نجاد علی بررسی تطبیقی صلاحیت در عجز از پرداخت بین‌المللی [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 69-91]

 • الماسی، نجاد علی تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 5-30]

 • الماسی، نجاد علی ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 117-147]

 • امامی‌پور، محمد واگذاری حقوق ناشی از قرارداد [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 3-22]

 • امانی، مسعود مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام‌هـای ملی و حقـوق بین‌الملل [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 3-26]

 • امیر ارجمند، اردشیر جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 3-24]

 • امیر ارجمند، اردشیر اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 51-80]

 • امینی، اعظم مفهـوم مصونیت قضایی دولتهـا و استثناء نقض حقوق بشر [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 119-138]

 • امینی، منصور قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 45-62]

 • انصاری، اسماعیل تحلیل هزینه‌های جرم [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 79-98]

 • انصاری، اعظم بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 117-142]

 • انصاری، باقر مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 137-158]

 • انصاری، باقر موضوعیت یا طریقیت داشتن قوانین برای قاضی [دوره 0، شماره 7، 1383، صفحه 99-122]

 • انصاری‌ پور، محمد علی نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 27-50]

 • انصاری پور، محمد علی طلاق حرجی و نقد آرای محاکم در این زمینه [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 97-122]

 • ایران‌شاهی، علیرضا آثار فراسرزمینی جریان دادرسی اعتراض به رأی داوری [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 25-40]

 • ایزانلو، محسن مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 3-20]

 • ایزانلو، محسن بررسی ماهیت شرط مطالبه در بیمه مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 21-36]

ب

 • بابایی، محمدعلی تحلیل هزینه‌های جرم [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 79-98]

 • باریکلو، علیرضا قرارداد عدم تجارت [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 5-22]

 • باقری، محمود بررسی تطبیقی نظریات جایگزین حقوق انحصاری در حمایت از مالکیت فکری [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 67-88]

 • باقری، محمود تأثیر حقوق اقتصادی و نفع‌گرایی در حقوق خصوصی بر حقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 41-60]

 • باقری‌اصل، حیدر احکـام اختصاصی خیار حق انصـراف قانون تجـارت الکترونیکـی ایران [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 59-76]

 • بدری‌زاده، سیما شناسایـی و اجرای آراء داوری تجـاری بین‌المللی صادره در فضای مجازی [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 123-146]

 • بصیرپور بیرق، قدیر مشروعیت به کارگیری قراین در اثبات جرم از منظر فقه جزایی [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 123-138]

 • بصیری، محمد علی ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون 1979 منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 77-102]

 • بنی نجاریان، صفورا ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون 1979 منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 77-102]

پ

 • پارسا پور، محمدباقر اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏ [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 141-158]

 • پارسا پور، محمدباقر نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 3-22]

 • پرتو، حمید‌رضا مسئولیت عرضه‌کنندگان‌کالا و خدمات در قانـون حمـایت از مصـرف‌کنندگـان، حرکتی رو به جلـو یا بازخوانی قواعـد سنتی [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 37-56]

 • پورارشد، نادر نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی» [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 3-24]

 • پوربافرانی، حسن نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 27-46]

 • پوربافرانی، حسن گرته‌برداری حقوق بین‌الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 87-106]

 • پوربافرانی، حسن اصل صلاحیت مبتنى بر تابعیّت مجنىٌّ علیه در حقوق جزاى بین الملل و ایران [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 97-124]

 • پوربافرانی، حسن نقد رویة شهرت‌گرایانه در سیاست جنایی تقنینی ایران بحث قصاص و دیة نفس [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 61-90]

 • پور محمدی، شیما حقوق اجرا کنندگان آثار هنری و ادبی [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 51-76]

ت

 • تدین، عباس احترام به حریم خصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 83-104]

 • تفرشی، محمد عیسی مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 85-108]

 • تفرشی، محمد عیسی استقلال ضمانت بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 5-24]

 • تقی پور، علیرضا حق دسترسی به وکیل در محاکم کیفری بین‌المللی یوگسلاوی، رواندا و دادگاه کیفری بین‌المللی از دیدگاه حقوق بشر [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 19-34]

 • تقی‌زاده، جواد تصدی کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 111-138]

 • تقی‌زاده، جواد ویژگی‌های رﺃی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 91-110]

 • تقی زاده انصاری، مصطفی مصونیت رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه در حقوق بین‌الملل [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 27-50]

 • توسلی نائینی، منوچهر تبعات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه در ایران [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 47-64]

 • توسلی نائینی، منوچهر مفهوم بیگانه از دیدگاه قوانین ممنوعیت یا محدودیت استملاک بیگانگان در ایران [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 29-50]

 • توسلی نائینی، منوچهر شناسایـی و اجرای آراء داوری تجـاری بین‌المللی صادره در فضای مجازی [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 123-146]

ث

 • ثقفی، مریم بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 83-106]

ج

 • جباری، منصور افزایش یا کاهش قراردادی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 129-148]

 • جباری، منصور بررسی تطبیقی خسارت تنبیهی در حقوق حمل و نقل هوایی [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 127-140]

 • جعفرزاده درابی، صادق تلاش‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی آب توازن کشتی‌ها [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 131-146]

 • جلالی، محمود حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 159-172]

 • جلالی، محمود «تروریسم» از دیدگاه حقوق بین‌الملل با تأکید بر حادثة 11 سپتامبر 2001 [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 49-80]

 • جلالی، محمود ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون 1979 منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 77-102]

 • جلالی، محمود مشروعیت استفاده از زور در عراق از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 149-172]

 • جلالی، محمود تعامل حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کیفری در جرم‌انگاری «کاربرد سلاح‌های شیمیایی» [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 113-130]

 • جلالی، محمود بررسی تطبیقی دکترین «تغییـر بنیادین اوضـاع و احـوال» در حقـوق ایـران و حقـوق بیـن‌الملل [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 145-163]

ح

 • حاتمی، حسن قاعـده تقدم تفسیر قرارداد به زیان متعهد‌لـه و یا تنظیم‌کننده [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 77-94]

 • حاجی ده‌ آبادی، احمد تبیین باب ضمان نفوس جستاری در تقسیم‌بندی انواع قتل با نگاهی تطبیقی [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 145-162]

 • حاجی ده آبادی، احمد تأمّلی‌ پیرامون‌قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ کافر [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 39-62]

 • حاجی عزیزی، بیژن بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 43-60]

 • حبیب زاده، محمد جعفر درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 3-26]

 • حبیب زاده، محمد جعفر درآمدی بر حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 57-76]

 • حبیب زاده، محمد جعفر سرقت مال مشاع [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 39-52]

 • حبیبی، بهنام بررسی مفهوم، جایگاه و نمادهای حقوق فولکلور [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 3-22]

 • حبیبی، بهنام جلوه‌های فولکلور و سیستم‌های حقوقی موجود [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 77-96]

 • حبیبی مجنده، محمد هم‌افزایی کپی‌رایت و آزادی بیان [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 47-66]

 • حبیبی مجنده، محمد تلاش‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی آب توازن کشتی‌ها [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 131-146]

 • حبیبی مجنده، محمد جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 3-24]

 • حسن زاده، مهدی بررسـی تطبیقی جهات فرجـام در حقوق ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 61-78]

 • حسین زاده، مهدی اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 83-102]

 • حسینی، سیدمحمد بررسی تطبیقی آثار شرط تناسب و عدم رعایت آن در دفاع مشروع با نگاهی به «احکام لصّ» درفقه و نظام حقوقی ایران و «دکترین قلعه» در نظام حقوقی ایالات متحدة آمریکا [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 119-138]

 • حکمت نیا، محمود مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری‏ [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 91-110]

 • حکمت نیا، محمود نظریه کار – مالکیت و کاربرد آن در مالکیت فکری [دوره 0، شماره 7، 1383، صفحه 151-182]

خ

 • خلف رضایی، حسین معادله تعارض اصل مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 101-118]

 • خلیلی، مرضیه بررسی تطبیقی نظریات جایگزین حقوق انحصاری در حمایت از مالکیت فکری [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 67-88]

د

 • دشتبانیان، لیلا تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش‌فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارت دبی [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 27-48]

 • دورکین، رونالد حق چون برگ برنده [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 53-76]

 • دیلمی، احمد مطالعه تطبیقى ارث زن [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 95-116]

ذ

ر

 • رئیسی، لیلا بررسی و ارزیابی شیوه‌های حل و فصل اختلافات مربوط به مالکیت معنوی در وایپو و تریپس [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 107-128]

 • رئیسی، لیلا بررسی محاکم تخصصی حقوق مالکیت معنوی [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 97-116]

 • راسخ، محمد مدرنیته و حقوق دینی [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 3-26]

 • راسخ، محمد حق چون برگ برنده [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 53-76]

 • رحیمی‌پور، ایمان بررسی تطبیقی آثار شرط تناسب و عدم رعایت آن در دفاع مشروع با نگاهی به «احکام لصّ» درفقه و نظام حقوقی ایران و «دکترین قلعه» در نظام حقوقی ایالات متحدة آمریکا [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 119-138]

 • رحیمی نژاد، اسماعیل دکتریـن احیـای نفـس و رابطـه آن با عدالت ترمیمـی [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 127-144]

 • رخ‌فروز، روح‌الله سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 97-118]

 • رستمی، ولی جایگاه و نقش رئیس‌جمهور در نظام‌های مختلف جمهوری [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 3-24]

 • رمضانی، احمد نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 3-24]

 • رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین تأملی بر نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 91-110]

 • رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین نگاهـی به مسائـل زیست محیطـی در رأی دیوان بین‌المللی دادگستـری در قضیه کارخانه‌های خمیر کاغذ [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 79-100]

 • رنجبر، احمد جایگاه و نقش رئیس‌جمهور در نظام‌های مختلف جمهوری [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 3-24]

 • رهایی، سعید دکترین «حاشیه تفسیر» و محدودیت‌های حق بر ابراز دین، با تأکید بر وضعیت مسلمانان در اروپا [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 77-100]

 • رهایی، سعید نقدی بر تئوری کلسن از حقوق بین‌الملل بر اساس آموخته‌های معرفت‌شناسانة او از کانت [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 57-86]

ز

 • زارعی، محمد حسین حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 51-68]

 • زراعت، عباس جرم آدم‏ربایى و مخفى کردن دیگرى [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 41-70]

 • زمانی، عباس قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 45-62]

 • زینالی، امیر حمزه درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 3-26]

س

 • ساردوئی نسب، محمد مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی «عاقله» [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 81-96]

 • ساریخانی، عادل مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 97-124]

 • ساعی، محمد هادی بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 83-106]

 • ساعی، محمد هادی بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 25-42]

 • سالاری نسب، مهدی رابطة دانش‌های گوناگونِ زبانی و قانون [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 3-20]

 • سلیمی، صادق تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش‌فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارت دبی [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 27-48]

 • سیدفاطمى، سیدمحمدقارى قلمرو حق‏ ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولى در قبال مطلق گرائى [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 5-20]

 • سیدفاطمی، سیدمحمدقاری نظریات اخلاقى در آیینه حقوق [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 23-38]

 • سیمایی صراف، حسین مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 51-70]

ش

 • شاکری، ابوالحسن بررسی مسؤولیت کیفری عرضه-کنندگان محصولات صنعتی [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 19-38]

 • شاملو، باقر سرقت مال مشاع [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 39-52]

 • شایسته، شوکت حمایت از نشانه‌های جغرافیایی در موافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 71-90]

 • شبیری، سید حسن مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 21-42]

 • شریعتی‌نسب، صادق مطالعة تطبیقی «مسئولیت‏ محض» در حقوق کیفری [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 126-145]

 • شریعتی‌نسب، صادق مطالعة تطبیقی «انفاق در فرزندخواندگی» در حقوق ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 139-160]

 • شریفی، سیدالهام الدین قاعـده تقدم تفسیر قرارداد به زیان متعهد‌لـه و یا تنظیم‌کننده [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 77-94]

 • شریفی، سیدالهام الدین مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ (عسر و حرج) در اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL)، اصول قراردادهای تجاری بین-المللی (یونیدروا) و حقوق ایران [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 3-24]

 • شریفی طرازکوهی، حسین در آمدی بر بنیان های نظری حقوق بشر [دوره 0، شماره 7، 1383، صفحه 5-30]

 • شکوهی زاده، رضا صلاحیت انحصاری [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 47-62]

 • شکوهی زاده، رضا حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 25-44]

 • شمس‌ناتری، محمدابراهیم پیشگیری وضعی از تروریسم [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 125-146]

 • شهابی، مهدی از حقوق سنتی تا حقوق مدرن تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 69-90]

 • شهابی، مهدی توجیه و انکار مفهوم «حق» تأمّلی بر تضاد یا تعامل واقعیت و ارزش در نظام حقوقی [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 43-60]

 • شهبازی نیا، مرتضی استقلال ضمانت بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 5-24]

 • شهبازی نیا، مرتضی ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 111-140]

 • شهیدی، مهدی قرارداد عدم تجارت [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 5-22]

 • شیخ الاسلامی، سید محسن تقلب نسبت به قانون درحقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 5-18]

 • شیخ الاسلامی، سید محسن بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله در حقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 61-78]

 • شیخ الاسلامی، سید محسن ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 61-74]

 • شیروی، عبدالحسین تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 23-46]

 • شیروی، عبدالحسین پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 31-50]

ص

 • صادقی، محسن حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای درموافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 65-88]

 • صادقی، محسن نقش سازمان‌های غیردولتی (NGOs) در حمایت از حقوق مصرف کننده [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 3-28]

 • صادقی، محسن نگاهی به شیوه های جای گزین حل و فصل اختلاف (ADR) [دوره 0، شماره 7، 1383، صفحه 123-150]

 • صادقی، محمود حقوق اجرا کنندگان آثار هنری و ادبی [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 51-76]

 • صادقی مقدم، محمد حسن طلاق حرجی و نقد آرای محاکم در این زمینه [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 97-122]

 • صادقی مقدم، محمد حسن نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 27-50]

 • صادقی مقدم، محمد حسن حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 25-44]

 • صادقی مقدم، محمد حسن مطالعة تطبیقی «انفاق در فرزندخواندگی» در حقوق ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 139-160]

 • صادقی مقدم، محمد حسن مبانی فقهی و بایسته های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب 8/5/1382) [دوره 0، شماره 7، 1383، صفحه 31-60]

 • صالحی مازندرانی، محمد شخصیت حقوقی شرکت‌های چند ملیتی و آثار آن [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 146-161]

 • صفایی، سید حسین اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 43-62]

 • صفری، ناهید مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ (عسر و حرج) در اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL)، اصول قراردادهای تجاری بین-المللی (یونیدروا) و حقوق ایران [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 3-24]

ض

 • ضرّابی، میترا بررسی وجوه اشتراک بین قانون داوری 1996 انگلستان و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 141-160]

ط

 • طالب‌احمدی، حبیب خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 169-186]

 • طالبی، محمدحسین نگاه تاریخی به کاربری واژه حق در فرهنگ غرب و اسلام [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 133-150]

 • طالبی، محمدحسین چالشی در مهم‌ترین نظریه‌های فلسفی غرب دربارة معنای حق [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 103-122]

 • طباطبایی، محمدصادق بررسـی تطبیقـی ماهیت ابـراء در حقوق ایران و مصر [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 61-82]

 • طباطبایی، محمدصادق مبانی تطبیق‌پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 63-84]

 • طباطبایی، محمدصادق مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 147-165]

 • طبیبی جبلی، مرتضی بررسى و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهاى امامیه [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 75-96]

ع

 • عالی‌پناه، علی‌رضا بررسی تطبیقی صلاحیت در عجز از پرداخت بین‌المللی [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 69-91]

 • عامری، پرویز بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 117-142]

 • عبدالهی، محسن اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 51-80]

 • عبدالهی، محسن معادله تعارض اصل مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 101-118]

 • عبدی‌پور فرد، ابراهیم مسئولیت عرضه‌کنندگان‌کالا و خدمات در قانـون حمـایت از مصـرف‌کنندگـان، حرکتی رو به جلـو یا بازخوانی قواعـد سنتی [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 37-56]

 • عزیزی، ابراهیم افزایش یا کاهش قراردادی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 129-148]

 • عزیزی، ستار گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت‌ها در آیینه رأی مصونیت صلاحیتی 2012 [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 147-164]

 • عزیزی، ستار ایرانی‌الاصل کیست؟ [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 147-167]

 • علوی قزوینی، سید علی مبانی فقهی و حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 107-130]

 • عیسایی تفرشی، محمد نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 3-22]

 • عیسایی تفرشی، محمد قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 21-40]

 • عیسایی تفرشی، محمد مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری‏ [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 91-110]

 • عینی، محسن گامی کوتاه در راه اعادة حیثیت بررسی و نقد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 35-56]

 • عینی، محسن مـواد روانگـردان؛ واکنش اجتماعی و پاسخ‌گویی کیفری [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 185-206]

غ

 • غلامی، حسین الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 109-140]

 • غلامی، نگین بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 43-60]

ف

 • فخری، نوری حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 81-96]

 • فرجیها، محمد بسترهای ظهور عوام‌گرایی کیفری [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 107-130]

 • فصیحی زاده، علیرضا اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 23-44]

ق

 • قربان‌نیا، ناصر نقدی بر منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 113-128]

 • قربان‌نیا، ناصر چارچوب هنجاری نظام بین‌الملل حقوق بشر و بشردوستانه [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 3-18]

 • قربان‌نیا، ناصر تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 21-38]

 • قربان‌نیا، ناصر جلوه‌های حمایت از حیات کودکان [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 91-110]

 • قربان‌نیا، ناصر بررسى مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 125-152]

 • قربان‌نیا، ناصر مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی, سیاسی و یا حقوقی [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 141-168]

 • قسمتی تبریزی، علی اجتماعی کردن خطرات [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 61-78]

 • قنواتی، جلیل اصول حقوق قراردادهای اروپایی: حامل سنت‎ها، پاسخگوی نیازها [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 45-68]

 • قورچی‌بیگی، مجید پیشگیری وضعی از تروریسم [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 125-146]

 • قیاسی، جلال الدین تسبیب در اضطرار [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 99-118]

ک

 • کارگزاری، جواد معیارهاى بین ‏المللى کار و حقوق بشر در آستانه سال 2000 [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 125-142]

 • کدخدایی، عباسعلی رابطة دانش‌های گوناگونِ زبانی و قانون [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 3-20]

 • کدخدایی، عباسعلی بررسـی مبانـی و ابزارهـای «اقتصاد قانون اساسی» و کاربرد آن در مهندسی قانون اساسی [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 63-82]

 • کدخدایی، عباسعلی حوادث 11 سپتامبر و رویکرد نوین آمریکا به نظریه جنگ عادلانه [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 89-104]

 • کرم زاده، سیامک کنوانسیونهاى ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستى [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 71-88]

 • کریمی، عباس صلاحیت انحصاری [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 47-62]

 • کزازی، امین بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 25-42]

 • کوشا، جعفر حق دسترسی به وکیل در محاکم کیفری بین‌المللی یوگسلاوی، رواندا و دادگاه کیفری بین‌المللی از دیدگاه حقوق بشر [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 19-34]

 • کوشا، جعفر سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 97-118]

 • کوشا، جعفر بررسى تعارض اصل 167 قانون اساسى‏با اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 69-96]

 • کوشا، جعفر مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 97-124]

م

 • مجیدی، سید محمود جـرم‌انگـاری تهاجمـی فرانسـه در جرائم تروریستی [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 167-186]

 • محقق داماد، سید مصطفی اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعة تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا) [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 89-104]

 • محقق داماد، سید مصطفی عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 23-40]

 • محقق داماد، سید مصطفی واگذاری حقوق ناشی از قرارداد [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 3-22]

 • محقق داماد، سید مصطفی قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 21-40]

 • محمدی، مرتضی تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 23-46]

 • محمدی، مرتضی ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 117-147]

 • محمدی، مرتضی طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 31-60]

 • محمّدی، سام بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه؛ اشکال و اعتبار آن [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 151-178]

 • محولاتی، علیرضا جایگزینهاى مجازات زندان و نهاد تعزیر [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 25-60]

 • مصلحی، علی حسین نگاهی به شیوه های جای گزین حل و فصل اختلاف (ADR) [دوره 0، شماره 7، 1383، صفحه 123-150]

 • مظاهری کوهانستانی، رسول ارزش اثباتـی داده پیــام و امضای الکترونیکی [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 39-58]

 • مظفری، محمد حسین کشورهای اسلامی و حقوق جهانی بشر: مشارکت‌ها و مخالفت‌ها [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 95-112]

 • مقامی، امیر تعامل حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کیفری در جرم‌انگاری «کاربرد سلاح‌های شیمیایی» [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 113-130]

 • مقدادی، محمدمهدی مبانی فقهی و حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 107-130]

 • مقدادی، محمدمهدی ریاست مرد در رابطه زوجیت [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 105-132]

 • مقدسی، محمدباقر بسترهای ظهور عوام‌گرایی کیفری [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 107-130]

 • مقدسی، محمدباقر درآمدی بر حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 57-76]

 • مقصودی پاشاکی، رضا دکترین دادگاه نامناسب در حقـوق بین‌المـلل خصوصـی [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 3-24]

 • ممتاز، جمشید چارچوب هنجاری نظام بین‌الملل حقوق بشر و بشردوستانه [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 3-18]

 • منتقمی، فروغ نقش سازمان‌های غیردولتی (NGOs) در حمایت از حقوق مصرف کننده [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 3-28]

 • موسوی، سید فضل‌الله مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 63-82]

 • موسوی، سید فضل‌الله نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 3-24]

 • موسوی، سید مهدی مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 63-82]

 • موسوی، سید مهدی نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 3-24]

 • میرخلیلی، سید محمود باز‌پژوهی تجری در آموزه‌های اسلامی با نگاهی به حالت خطرناک از منظرجرم‌شناسی [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 25-42]

 • میرشکاری، عباس مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 3-20]

 • میرمحمد صادقی، حسین بازتاب قواعد اخلاقی در قوانین راجع به کسب و کار در حقوق اسلام و ایران [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 49-68]

 • میرمحمدی، سیدمصطفی اصل عدم مداخله دیپلماتیک (رهیافت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام) [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 111-132]

 • میرمحمدی، سیدمصطفی سوء استفاده از مصونیتهاى دیپلماتیک و ضمانت اجراى آن در حقوق بین ‏الملل [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 133-165]

 • میری، حمید رهن اسکناس [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 105-124]

 • میری، حمید بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه؛ اشکال و اعتبار آن [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 151-178]

ن

 • ناظم، علیرضا ارزش اثباتـی داده پیــام و امضای الکترونیکی [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 39-58]

 • نجفی، حامد مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 21-42]

 • نجفی، زین العابدین ازدواج باکره رشیده و ولایت پدر از منظر فقه امامیه [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 89-112]

 • نجفی اسفاد، مرتضی ضمانت اجرایی آرای دیوان بین المللی دادگستری [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 25-48]

 • نجفی توانا، علی تحلیل فرآیند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 143-166]

 • نعمت اللهی، اسماعیل عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 23-40]

 • نوبهار، رحیم اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی: دغدغه ها، رویکردها، و سازگاری های آن با دیدگاه های اسلامی [دوره 0، شماره 7، 1383، صفحه 61-98]

 • نوری، سید مسعود «تبعیض علیه کودکان» تأملی در مفهوم، تلاشی برای تعریف از رهگذر مطالعة تطبیقی اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 131-144]

و

 • واعظی، سید مجتبی مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 25-46]

 • واعظی، سید مجتبی مطالعه تطبیقی صلاحیت وضع آیین‌نامه با تأکید بر نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 139-162]

 • واعظی، محمود الگوی میانجی‌گری جمهوری اسلامی‌ایران در بحران قره‌باغ و تاجیکستان [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 137-158]

 • والتیکوس، نیکولاس معیارهاى بین ‏المللى کار و حقوق بشر در آستانه سال 2000 [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 125-142]

 • وحدتی شبیری، سید حسن قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 21-40]

ه

 • هادی، مهدی ضمانت اجرایی آرای دیوان بین المللی دادگستری [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 25-48]

 • هاشمی، سید حسین بررسى تعارض اصل 167 قانون اساسى‏با اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 69-96]

ی

 • یزدانیان، علیرضا نگاهی به جرم به عنوان منبع تعهدات در حقوق ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 131-152]

 • یزدیان جعفری، جواد اصل تناسب جرم و مجازات؛ چرائی و چگونگی آن [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 139-156]