آ

 • آرایی، حمید مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 151-180]

 • آرایی، حمید پلورالیسم استدلال حقوقی در پرتـو تفسیـرهای متعـارض [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 3-26]

 • آرایی، حمید بررسی تطبیقی دکترین «تغییـر بنیادین اوضـاع و احـوال» در حقـوق ایـران و حقـوق بیـن‌الملل [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 145-163]

 • آرایی، حمید مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 147-165]

 • آرایی، وحید بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 155-176]

 • آشوری، محمد بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 157-178]

 • آقابابائی، حسین راهبردهای جدید سیاست جنایی در مبارزه با فساد با تاکید بر جرایم ارتشا و اختلاس [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 119-136]

 • آقابابائی بنی، اسماعیل جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران (با نگاهى به مبانى فقهى آن) [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 153-178]

 • آقاعباسی، رضا بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 45-64]

 • آقایی، رحمان بررسی تطبیقی استقلال بانک‌مرکزی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 245-268]

 • آلریچ پیترزمن، ارنست حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 159-172]

ا

 • ابدالی، مهرزاد جایگـاه اخـلاق در تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 101-126]

 • ابدالی، مهرزاد بررسـی کارایی بیمه اجباری وسیله نقلیـه با نگاه تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 41-60]

 • ابراهیمی، علیرضا مقایسة عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا با فورس ماژور، قاعدة عسر و حرج و هاردشیپ [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 195-224]

 • ابراهیمی ترکمان، ابوذر بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 71-96]

 • ابراهیمی ترکمان، ابوذر امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 195-216]

 • احسن نژاد، مسعود بررسی تطبیقی تعهدات ایران در چارچوب نظام دسترسی در پادمان، پروتکل الحاقی و برجام [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 123-146]

 • احمدزاده بزاز، سید عبدالمطلب مطالعة تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا و عوامل رفع آن در حقوق ایران و مصر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 73-88]

 • احمدی، سیدمحمدصادق کرامت زدایی از انسان و انسانیت‌ زدایی از حقوق (نقد نظریۀ حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 163-182]

 • احمدی، فیروز تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 28-51]

 • احمدی، مُنا صیانت از حریم ژنتیکی در دَوَران منافع فردی و مصالح عمومی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 137-166]

 • احمدی فر، رسول اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعة تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا) [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 89-104]

 • احمدی موحد، اصغر اخلال در امنیت پرواز هواپیما از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 49-66]

 • اردبیلی، محمد علی بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 157-178]

 • استادی، مونا مطالعة تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظام‌هـای ملی و تجارت بین‌الملل [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 131-154]

 • اسدزاده، سکینه بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 121-140]

 • اسدلو، مرتضی واگرایی بعد از همگرایی: تحول نظام بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بعد از موافقتنامه تریپس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 173-194]

 • اسدی‌نژاد، سید محمد َضمان تلف یا نقص کالا از تاریخ فسخ تا تاریخ اعاده به بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین-1980) [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 63-76]

 • اسعدی، حسین بررسـی تطبیقـی ماهیت ابـراء در حقوق ایران و مصر [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 61-82]

 • اسکینی، ربیعا ایرادات سازمانـی شرکت‌های تجـاری در برابر اشخاص ثالث [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 3-26]

 • اسکینی، ربیعا تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 28-51]

 • اسکینی، ربیعا اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های سهامی «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس» [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 163-180]

 • اسکینی، ربیعا وضعیت حقوقی سهام قابل بازخرید و بازخرید سهام عادی در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 109-128]

 • اسکینی، ربیعا بررسی تطبیقی استقلال بانک‌مرکزی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 245-268]

 • اسکینی، ربیعا نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی» [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 3-24]

 • اسکینی، ربیعا نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 179-208]

 • اسکینی، ربیعا مبانی نظری اصل استقلال موافقت‌نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 5-30]

 • اسلامی، سید محمدهادی ترجیح تفسیر علیه تنظیم‌کننده قرارداد [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-52]

 • اسماعیل آبادی، علیرضا بیمه مسئولیت حرفه‌ای وکلای دادگستری [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 125-136]

 • اسماعیلی، محسن مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام‌هـای ملی و حقـوق بین‌الملل [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 3-26]

 • اشراقی آرانی، مجتبی بررسی ماهیت شرط مطالبه در بیمه مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 21-36]

 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین نقش عدم اجرای شخص ثالث در رفع مسئولیت بایع (مطالعة تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و حقوق ایران) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 52-67]

 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 81-96]

 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین رهن اسکناس [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 105-124]

 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 ، حقوق انگلیس و حقوق ایران) [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 111-126]

 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 77-94]

 • اعتماد، سیده مریم بررسی ماهیت تبلیغات مقایسه‌ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 209-234]

 • اعتمادی، امیر مزاحمت؛ تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 49-72]

 • اعتمادی، امیر انگیزه‌های نژادی یا مذهبی و استفاده از سلاح: عوامل مشدّدۀ تهاجم علیه اشخاص در حقوق ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 23-46]

 • افشاری، فاطمه نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی تطبیقی به نظام‌های حقوقی انگلستان و فرانسه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 165-196]

 • افشین پور، مصطفی گرته‌برداری حقوق بین‌الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 87-106]

 • افضلی‌ مهر، مرضیه قانون حاکم بر الزامات خاص غیر قراردادی [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 3-26]

 • افضلی مهر، مرضیه اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 27-48]

 • افضلی مهر، مرضیه قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 3-20]

 • اقایی طوق، مسلم بررسـی مبانـی و ابزارهـای «اقتصاد قانون اساسی» و کاربرد آن در مهندسی قانون اساسی [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 63-82]

 • اکبریان طبری، معصومه رابطة امانی مدیران در شرکت‌های سهامی: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 69-96]

 • السـان، مصطفی جنبه‌های حقوقی داوری آن‌لاین [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 79-106]

 • الشریف، محمدمهدی پلورالیسم استدلال حقوقی در پرتـو تفسیـرهای متعـارض [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 3-26]

 • الفت، نعمت‌ الله بررسی تطبیقی امکان استیفای دین از طلب مدیون [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 95-116]

 • الفت، نعمت‌ الله کاربـرد عقـل و بنـای عقـلاء در بـاب ضمانت اجرای نقض قرارداد [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 105-125]

 • الفت، نعمت‌ الله مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 85-108]

 • الفت، نعمت‌ الله اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 43-62]

 • الفت، نعمت الله نظریۀ تحول عقـد باطل به عقـد صحیح در حقوق اسلام، ایران، مصر و فرانسه [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 183-206]

 • الفت، نعمت الله تعهد نفقه یا تأسیس عایدی بررسی مفاد و قلمرو ماده 768 قانون مدنی [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 103-124]

 • الله وکیل جزی، ناصر تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره‌گیری از تجربیات کشور هند [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 59-86]

 • الماسی، نجاد علی تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 45-66]

 • الماسی، نجاد علی اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 3-24]

 • الماسی، نجاد علی تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض حق مؤلف در فضای مجازی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 27-50]

 • الماسی، نجاد علی بررسی تطبیقی استقلال بانک‌مرکزی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 245-268]

 • الماسی، نجاد علی بررسی مفهوم، جایگاه و نمادهای حقوق فولکلور [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 3-22]

 • الماسی، نجاد علی جلوه‌های فولکلور و سیستم‌های حقوقی موجود [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 77-96]

 • الماسی، نجاد علی قانون حاکم بر الزامات خاص غیر قراردادی [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 3-26]

 • الماسی، نجاد علی قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 3-20]

 • الماسی، نجاد علی اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 83-102]

 • الماسی، نجاد علی بررسی تطبیقی صلاحیت در عجز از پرداخت بین‌المللی [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 69-91]

 • الماسی، نجاد علی تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 5-30]

 • الماسی، نجاد علی ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 117-147]

 • الهویی نظری، مهدی زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق با حقوق کامن‌لا و فرانسه [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 181-206]

 • امامی‌پور، محمد واگذاری حقوق ناشی از قرارداد [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 3-22]

 • امانی، مسعود مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام‌هـای ملی و حقـوق بین‌الملل [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 3-26]

 • امیر ارجمند، اردشیر جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 3-24]

 • امیر ارجمند، اردشیر اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 51-80]

 • امینی، اعظم مفهـوم مصونیت قضایی دولتهـا و استثناء نقض حقوق بشر [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 119-138]

 • امینی، منصور بررسی ماهیت تبلیغات مقایسه‌ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 209-234]

 • امینی، منصور قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 45-62]

 • انصاری، اسماعیل تحلیل هزینه‌های جرم [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 79-98]

 • انصاری، اعظم بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 117-142]

 • انصاری، اعظم آثار انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و کنوانسیون 2005 لاهه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 139-164]

 • انصاری، باقر مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 137-158]

 • انصاری، باقر موضوعیت یا طریقیت داشتن قوانین برای قاضی [دوره 0، شماره 7، 1383، صفحه 99-122]

 • انصاری‌ پور، محمد علی نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 27-50]

 • انصاری پور، محمد علی طلاق حرجی و نقد آرای محاکم در این زمینه [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 97-122]

 • اورک بختیاری، حسنعلی مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 67-88]

 • ایران‌شاهی، علیرضا آثار فراسرزمینی جریان دادرسی اعتراض به رأی داوری [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 25-40]

 • ایزانلو، محسن مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 3-20]

 • ایزانلو، محسن بررسی ماهیت شرط مطالبه در بیمه مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 21-36]

 • ایمان‌پور، اکبر جایگاه شرط خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 115-136]

ب

 • بابایی، محمدعلی تحلیل هزینه‌های جرم [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 79-98]

 • بادینی، حسن بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 3-24]

 • بادینی، حسن مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 3-22]

 • بادینی، حسن جبران خسارت متهمان و محکومان بی‌گناه در نظام حقوقی ایران و کانادا [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 23-46]

 • باریکلو، علیرضا ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 135-154]

 • باریکلو، علیرضا بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 227-250]

 • باریکلو، علیرضا قرارداد عدم تجارت [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 5-22]

 • باریکلو، علیرضا جبران خسارت متهمان و محکومان بی‌گناه در نظام حقوقی ایران و کانادا [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 23-46]

 • باریکلو، علیرضا بررسی قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران در حقوق حاکم بر شرکتها در امریکا و تطبیق آن با حقوق ایران [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 87-110]

 • باقری، محمود بررسی تطبیقی نظریات جایگزین حقوق انحصاری در حمایت از مالکیت فکری [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 67-88]

 • باقری، محمود تأثیر حقوق اقتصادی و نفع‌گرایی در حقوق خصوصی بر حقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 41-60]

 • باقری‌اصل، حیدر احکـام اختصاصی خیار حق انصـراف قانون تجـارت الکترونیکـی ایران [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 59-76]

 • بخرد، مصطفی تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 267-292]

 • بدری‌زاده، سیما شناسایـی و اجرای آراء داوری تجـاری بین‌المللی صادره در فضای مجازی [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 123-146]

 • برزگر، مهدی بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 227-250]

 • برهان مجرد، محسن مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 47-72]

 • بصیرپور بیرق، قدیر مشروعیت به کارگیری قراین در اثبات جرم از منظر فقه جزایی [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 123-138]

 • بصیری، محمد علی ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون 1979 منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 77-102]

 • بنی نجاریان، صفورا ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون 1979 منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 77-102]

 • بهرامی احمدی، حمید بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 45-64]

 • بهشتی، شقایق وضعیت حقوقی سهام قابل بازخرید و بازخرید سهام عادی در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 109-128]

پ

 • پارسا پور، محمدباقر اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏ [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 141-158]

 • پارسا پور، محمدباقر نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 3-22]

 • پاسبان، محمدرضا وضعیت حقوقی سهام قابل بازخرید و بازخرید سهام عادی در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 109-128]

 • پرتو، حمید‌رضا مسئولیت عرضه‌کنندگان‌کالا و خدمات در قانـون حمـایت از مصـرف‌کنندگـان، حرکتی رو به جلـو یا بازخوانی قواعـد سنتی [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 37-56]

 • پنداشته پور، محمدرضا بررسی امکان تطبیق نظریه حقوقی در حقوق اسلام و غرب با تکیه بر مبانی معرفتی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 127-156]

 • پورآقا، نیر امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 195-216]

 • پورابراهیم، احمد مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کیفری ناظر بر فناوری سلول های بنیادی در نظام حقوقی انگلیس و حقوق ایران؛ چالش ها و راهکارها. [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 75-94]

 • پورارشد، نادر نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی» [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 3-24]

 • پوربافرانی، حسن نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 27-46]

 • پوربافرانی، حسن گرته‌برداری حقوق بین‌الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 87-106]

 • پوربافرانی، حسن اصل صلاحیت مبتنى بر تابعیّت مجنىٌّ علیه در حقوق جزاى بین الملل و ایران [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 97-124]

 • پوربافرانی، حسن نقد رویة شهرت‌گرایانه در سیاست جنایی تقنینی ایران بحث قصاص و دیة نفس [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 61-90]

 • پورخاقان شاهرضایی، زینب مسئولیت بین‌المللی خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 92-111]

 • پور محمدی، شیما حقوق اجرا کنندگان آثار هنری و ادبی [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 51-76]

ت

 • تدین، عباس احترام به حریم خصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 83-104]

 • تسخیری، محمدصالح حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 91-112]

 • تفرشی، محمد عیسی مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 85-108]

 • تفرشی، محمد عیسی استقلال ضمانت بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 5-24]

 • تقی پور، علیرضا حق دسترسی به وکیل در محاکم کیفری بین‌المللی یوگسلاوی، رواندا و دادگاه کیفری بین‌المللی از دیدگاه حقوق بشر [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 19-34]

 • تقی‌زاده، جواد بیانیة امضایی رئیس‌جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 113-130]

 • تقی‌زاده، جواد تصدی کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 111-138]

 • تقی‌زاده، جواد ویژگی‌های رﺃی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 91-110]

 • تقی زاده انصاری، مصطفی مصونیت رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه در حقوق بین‌الملل [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 27-50]

 • تلبا، مهدی مقایسة عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا با فورس ماژور، قاعدة عسر و حرج و هاردشیپ [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 195-224]

 • توجهی، عبدالعلی امکان سنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلأهای قانونی آن [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 179-208]

 • توسلی نائینی، منوچهر تبعات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه در ایران [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 47-64]

 • توسلی نائینی، منوچهر مفهوم بیگانه از دیدگاه قوانین ممنوعیت یا محدودیت استملاک بیگانگان در ایران [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 29-50]

 • توسلی نائینی، منوچهر شناسایـی و اجرای آراء داوری تجـاری بین‌المللی صادره در فضای مجازی [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 123-146]

 • توسلی نائینی، منوچهر تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره‌گیری از تجربیات کشور هند [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 59-86]

ث

 • ثقفی، مریم بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 83-106]

 • ثقفی، مریم مطالعه تطبیقی امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی شخص نیکوکار در فقه و حقوق کامن‌لا [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 57-74]

ج

 • جباری، منصور افزایش یا کاهش قراردادی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 129-148]

 • جباری، منصور بررسی تطبیقی خسارت تنبیهی در حقوق حمل و نقل هوایی [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 127-140]

 • جعفرزاده، میرقاسم واگرایی بعد از همگرایی: تحول نظام بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بعد از موافقتنامه تریپس [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 173-194]

 • جعفرزاده درابی، صادق تلاش‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی آب توازن کشتی‌ها [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 131-146]

 • جعفری، حسین امکان سنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلأهای قانونی آن [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 179-208]

 • جعفری، حسین ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 309-337]

 • جلالی، زهرا بررسی تطبیقی نکاح سایبری در فقه امامیه و اهل سنت [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 167-194]

 • جلالی، محمود حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 159-172]

 • جلالی، محمود «تروریسم» از دیدگاه حقوق بین‌الملل با تأکید بر حادثة 11 سپتامبر 2001 [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 49-80]

 • جلالی، محمود ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون 1979 منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 77-102]

 • جلالی، محمود مشروعیت استفاده از زور در عراق از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 149-172]

 • جلالی، محمود تعامل حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کیفری در جرم‌انگاری «کاربرد سلاح‌های شیمیایی» [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 113-130]

 • جلالی، محمود بررسی تطبیقی دکترین «تغییـر بنیادین اوضـاع و احـوال» در حقـوق ایـران و حقـوق بیـن‌الملل [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 145-163]

 • جمالی، طلعت بازخوانی انتقادی مدل‌های تعیین کیفر تعدد مادی جرائم تعزیری در حقوق مصر، آلمان، انگلستان و ایران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 95-120]

 • جنیدی، لعیا داوری پذیری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویة قضایی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 25-48]

 • جنیدی، لعیا رابطة امانی مدیران در شرکت‌های سهامی: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 69-96]

چ

 • چاوشی لاهرود، ابراهیم بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 75-94]

 • چراغی، ولی الله نقش قاضی در ایجاد قاعدۀ حقوقی با تأکید بر تحلیل هستی شناسانة هانس کلسن از قاعدۀ حقوقی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 193-217]

ح

 • حاتمی، حسن قاعـده تقدم تفسیر قرارداد به زیان متعهد‌لـه و یا تنظیم‌کننده [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 77-94]

 • حاجی ده‌ آبادی، احمد تبیین باب ضمان نفوس جستاری در تقسیم‌بندی انواع قتل با نگاهی تطبیقی [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 145-162]

 • حاجی ده آبادی، احمد بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 154-175]

 • حاجی ده آبادی، احمد تأمّلی‌ پیرامون‌قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ کافر [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 39-62]

 • حاجی عزیزی، بیژن بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 43-60]

 • حاجی عزیزی، بیژن ضرورت ها و موانع پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در نظام رومی-ژرمنی و حقوق ایران [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 101-126]

 • حبیبا، سعید بررسی تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر حمایت از آثار چند رسانه ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 3-26]

 • حبیبا، سعید بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 75-94]

 • حبیبا، سعید بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 47-68]

 • حبیب زاده، محمد جعفر درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 3-26]

 • حبیب زاده، محمد جعفر درآمدی بر حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 57-76]

 • حبیب زاده، محمد جعفر سرقت مال مشاع [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 39-52]

 • حبیب نژاد، سید احمد شـرایط اعمال ‌تحدید حقوق و آزادی‌هـا با تأکید بر تحدید به نام ‌نظم ‌عمومی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 53-78]

 • حبیب نژاد، سید احمد حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 91-112]

 • حبیب نژاد، سید احمد بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 119-140]

 • حبیب نژاد، سید احمد بسترهای پیدایی و مانایی عرف اساسی در نظام‌های حقوقی ـ سیاسی ایران و انگلستان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 111-138]

 • حبیبی، بهنام بررسی مفهوم، جایگاه و نمادهای حقوق فولکلور [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 3-22]

 • حبیبی، بهنام جلوه‌های فولکلور و سیستم‌های حقوقی موجود [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 77-96]

 • حبیبی مجنده، محمد بررسی نسل زدایی فرهنگی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه فلسطین [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 67-84]

 • حبیبی مجنده، محمد هم‌افزایی کپی‌رایت و آزادی بیان [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 47-66]

 • حبیبی مجنده، محمد تلاش‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی آب توازن کشتی‌ها [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 131-146]

 • حبیبی مجنده، محمد جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین‌المللی حقوق بشر [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 3-24]

 • حدادزاده، علی خسارت‌های جانبی در نظامهای حقوقی کامن‌لا، رومی‌ـ‌ژرمنی و ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 77-98]

 • حدادزاده شکیبا، علی مطالعه تطبیقی الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و کامن‌لا [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 141-164]

 • حدادی، مهدی دامنه اعمال مسئولیت بین المللی اشتقاقی: مطالعۀ تطبیقی نظام مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]

 • حسن زاده، مهدی بررسـی تطبیقی جهات فرجـام در حقوق ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 61-78]

 • حسین زاده، مجید بررسی تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر حمایت از آثار چند رسانه ای [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 3-26]

 • حسین زاده، مجید بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 47-68]

 • حسین زاده، مهدی اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 3-24]

 • حسین زاده، مهدی اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 83-102]

 • حسینی، سید حسین برسی تطبیقی هرزه نگاری در حقوق ایران و امریکا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 29-52]

 • حسینی، سیدمحمد مزاحمت؛ تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 49-72]

 • حسینی، سیدمحمد بررسی تطبیقی آثار شرط تناسب و عدم رعایت آن در دفاع مشروع با نگاهی به «احکام لصّ» درفقه و نظام حقوقی ایران و «دکترین قلعه» در نظام حقوقی ایالات متحدة آمریکا [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 119-138]

 • حسینی، سید محمد امین تأملی در نظریه سوءِاستفاده از حق اختراع در نظام حقوقی آمریکا و ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 147-166]

 • حسینی، سیده ساعده برسی تطبیقی هرزه نگاری در حقوق ایران و امریکا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 29-52]

 • حسینی، محمد جواد بسترهای پیدایی و مانایی عرف اساسی در نظام‌های حقوقی ـ سیاسی ایران و انگلستان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 111-138]

 • حسینی اکبرنژاد، حوریه افول دکترین نامحدود بودن اختیارات شورای امنیت در آئینه عروج دیوان دادگستری اروپا [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 167-184]

 • حسینی‌خواه، نورالله پیشگیری ازتکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 171-192]

 • حقوق تطبیقی، دوفصلنامه علمی شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق تطبیقی؛ پیاپی 15، دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400 [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-6]

 • حکمت نیا، محمود مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری‏ [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 91-110]

 • حکمت نیا، محمود نظریه کار – مالکیت و کاربرد آن در مالکیت فکری [دوره 0، شماره 7، 1383، صفحه 151-182]

 • حیدری، اعظم تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 153-172]

 • حیدری، محمد ایرادات سازمانـی شرکت‌های تجـاری در برابر اشخاص ثالث [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 3-26]

 • حیدری سورشجانی، مژده متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 3-28]

خ

 • خالقی، ابوالفتح مطالعه سرقت هویت در حقوق فدرال آمریکا با نگاهی اجمالی به حقوق ایران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 87-114]

 • خانجانی، محمد کاظم جبران خسارت متهمان و محکومان بی‌گناه در نظام حقوقی ایران و کانادا [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 23-46]

 • خدری امیریان، امین ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 309-337]

 • خردمندی، سعید ماهیت و آثار قرارداد ما به التفاوت در حقوق و تطبیق آن بر فقه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 223-252]

 • خسروی، احمد قواعد و اصول حاکم بر نظام حمایت از افشاگر (مطالعه تطبیقی نظام‌های مختلف حقوقی و ایران) [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 241-266]

 • خط‌شب، محمدرضا بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 3-26]

 • خلف رضایی، حسین نظام حقوقی اتحادیه اروپا و حاکمیت ملی دولت‌های عضو (با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان) [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 53-76]

 • خلف رضایی، حسین معادله تعارض اصل مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 101-118]

 • خلیلی، مرضیه بررسی تطبیقی نظریات جایگزین حقوق انحصاری در حمایت از مالکیت فکری [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 67-88]

 • خمیسی زاده، مهران اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 295-322]

 • خوانین‌زاده، حسین بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 154-175]

د

 • دارابی، شهرداد مطالعة تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در مدل‌های مردم‌سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 187-207]

 • دانش‌آرا، عصمت نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 27-52]

 • دانش‌پژوه، مصطفی اجرای «قاعده الزام» در دعاوی بین‌المللی به مثابه قاعده حل تعارض [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 29-50]

 • درزی رامندی، علیرضا بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 51-74]

 • درویشی، صیاد پیشگیری ازتکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 171-192]

 • دشتبانیان، لیلا تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش‌فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارت دبی [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 27-48]

 • دلفانی، سعید اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های سهامی «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس» [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 163-180]

 • دورکین، رونالد حق چون برگ برنده [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 53-76]

 • دیلمی، احمد مطالعه تطبیقى ارث زن [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 95-116]

 • دیلمی، احمد مطالعه تطبیقی الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و کامن‌لا [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 141-164]

ذ

 • ذاکریان، اکبر بررسی تطبیقی امکان استیفای دین از طلب مدیون [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 95-116]

 • ذاکریان، اکبر دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان و تطبیق آن با مقررات داخلی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 79-98]

 • ذاکری‌نیا، حانیه شخصیت حقوقی شرکت‌های چند ملیتی و آثار آن [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 146-161]

 • ذبیحی، عاطفه بررسی مؤلفه‌های مفهوم کارگر در حقوق تطبیقی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 197-222]

ر

 • رئیسی، لیلا حـق بهره‌منـدی از هوای پـاک در رویة مراجع بین‌المللی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 89-106]

 • رئیسی، لیلا بررسی و ارزیابی شیوه‌های حل و فصل اختلافات مربوط به مالکیت معنوی در وایپو و تریپس [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 107-128]

 • رئیسی، لیلا بررسی محاکم تخصصی حقوق مالکیت معنوی [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 97-116]

 • راسخ، محمد مدرنیته و حقوق دینی [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 3-26]

 • راسخ، محمد حق چون برگ برنده [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 53-76]

 • راعی، مسعود رویکردی تحلیلی به بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 253-282]

 • رحمتی، علی نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 25-46]

 • رحیمی‌پور، ایمان بررسی تطبیقی آثار شرط تناسب و عدم رعایت آن در دفاع مشروع با نگاهی به «احکام لصّ» درفقه و نظام حقوقی ایران و «دکترین قلعه» در نظام حقوقی ایالات متحدة آمریکا [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 119-138]

 • رحیمی نژاد، اسماعیل دکتریـن احیـای نفـس و رابطـه آن با عدالت ترمیمـی [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 127-144]

 • رخ‌فروز، روح‌الله سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 97-118]

 • رستگار جویباری، محی الدین جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-110]

 • رستمی، ولی جایگاه و نقش رئیس‌جمهور در نظام‌های مختلف جمهوری [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 3-24]

 • رستمی، ولی نظارت بر شرکت‌های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 25-58]

 • رضائی، علی ضمانت اجراهای مالی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 47-70]

 • رضایی، روح الله خسارت‌های جانبی در نظامهای حقوقی کامن‌لا، رومی‌ـ‌ژرمنی و ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 77-98]

 • رفیعی، احمد بررسی مؤلفه‌های مفهوم کارگر در حقوق تطبیقی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 197-222]

 • رمضانی، احمد نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 3-24]

 • رمضانی، احمد مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 73-100]

 • رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین تأملی بر نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 91-110]

 • رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین نگاهـی به مسائـل زیست محیطـی در رأی دیوان بین‌المللی دادگستـری در قضیه کارخانه‌های خمیر کاغذ [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 79-100]

 • رنجبر، احمد جایگاه و نقش رئیس‌جمهور در نظام‌های مختلف جمهوری [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 3-24]

 • رهایی، سعید تأثیر احراز در مالکیت آب از نگاه فقه امامیه با توجه به حقوق و واقعیت‌های معاصر [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 235-266]

 • رهایی، سعید دکترین «حاشیه تفسیر» و محدودیت‌های حق بر ابراز دین، با تأکید بر وضعیت مسلمانان در اروپا [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 77-100]

 • رهایی، سعید نقدی بر تئوری کلسن از حقوق بین‌الملل بر اساس آموخته‌های معرفت‌شناسانة او از کانت [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 57-86]

 • رهبری، ابراهیم تأملی در نظریه سوءِاستفاده از حق اختراع در نظام حقوقی آمریکا و ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 147-166]

 • ره پیک، سیامک ساماندهی نظریه عدالت قراردادی در حقوق فرانسه، انگلیس و فقه و حقوق ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 217-244]

 • روستایی، علیرضا بررسی نسل زدایی فرهنگی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه فلسطین [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 67-84]

ز

 • زارع، علی وضعیت حقوقی سهام قابل بازخرید و بازخرید سهام عادی در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 109-128]

 • زارعی، محمد حسین حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 51-68]

 • زراعت، عباس جرم آدم‏ربایى و مخفى کردن دیگرى [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 41-70]

 • زرکلام، ستار حمایت از نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای با توسل به نظام اسرار تجاری [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 117-146]

 • زرکلام، ستار تحلیـل و ارزیابـی حمایت از نـرم‌افـزار در نظام حقوق مالکیت فکری و نظام متن باز [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 3-28]

 • زرکلام، ستار بررسی ماهیت تبلیغات مقایسه‌ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 209-234]

 • زمانی، سید قاسم افول دکترین نامحدود بودن اختیارات شورای امنیت در آئینه عروج دیوان دادگستری اروپا [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 167-184]

 • زمانی، عباس قراردادهای بدون مدت در حقوق انگلیس و ایران [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 45-62]

 • زینالی، امیر حمزه درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 3-26]

س

 • ساداتی، سیدمحمدمهدی بازخوانی انتقادی مدل‌های تعیین کیفر تعدد مادی جرائم تعزیری در حقوق مصر، آلمان، انگلستان و ایران [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 95-120]

 • ساردوئی نسب، محمد مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی «عاقله» [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 81-96]

 • ساردوئی نسب، محمد بررسی قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران در حقوق حاکم بر شرکتها در امریکا و تطبیق آن با حقوق ایران [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 87-110]

 • ساردوئی نسب، محمد مطالعه تطبیقی اجرای توافقات سهامداران در نظام حقوقی ایران و انگلیس [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 187-208]

 • ساریخانی، عادل مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 97-124]

 • ساعی، محمد هادی بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 83-106]

 • ساعی، محمد هادی بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 25-42]

 • ساقیان، محمد مهدی ارزیابی و نقد نهاد تعلیق تعقیب در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]

 • سالاری نسب، مهدی رابطة دانش‌های گوناگونِ زبانی و قانون [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 3-20]

 • ساورایی، پرویز بررسی ماهیت تبلیغات مقایسه‌ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 209-234]

 • سپاهی، امیر مطالعه تطبیقی نحوه انتصاب سردفتران اسناد رسمی – مطالعه مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 111-132]

 • ستایش پور، محمد گذر از «زمان» در ایجاد قاعدۀ حقوق بین‌الملل عرفی: واکاوی انگاره‌های حقوقی و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 207-226]

 • ستایش پور، محمد مفهوم «جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی»: مطالعه تطبیقی آموزه های حقوقی و رویه محاکم بین المللی در گذار زمان [دوره 7، شماره 2، 1399]

 • ستایش پور، محمد دامنه اعمال مسئولیت بین المللی اشتقاقی: مطالعۀ تطبیقی نظام مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]

 • سعید، سیده زهرا بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 119-140]

 • سلطانی نژاد، هدایت الله مطالعه تطبیقی الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و کامن‌لا [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 141-164]

 • سلیمانی، حسین حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 293-328]

 • سلیمی، صادق تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش‌فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارت دبی [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 27-48]

 • سمیعی زفرقندی، زهرا امکان سنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلأهای قانونی آن [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 179-208]

 • سهراب بیگ، زهرا ماهیت و آثار قرارداد ما به التفاوت در حقوق و تطبیق آن بر فقه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 223-252]

 • سید احمدی سجادی، سید علی نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 27-52]

 • سیدفاطمى، سیدمحمدقارى قلمرو حق‏ ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولى در قبال مطلق گرائى [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 5-20]

 • سیدفاطمی، سیدمحمدقاری نظریات اخلاقى در آیینه حقوق [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 23-38]

 • سیمایی صراف، حسین بازخوانیِ مستقلات عقلی در پرتو روش استدلالی رالز: راهی در جهت بسط عقل خودبنیاد در فقه و اصول [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 99-122]

 • سیمایی صراف، حسین مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 51-70]

ش

 • شاکری، ابوالحسن گسترة دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 71-90]

 • شاکری، ابوالحسن بررسی مسؤولیت کیفری عرضه-کنندگان محصولات صنعتی [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 19-38]

 • شاکری، زهرا نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 97-120]

 • شاملو، باقر سرقت مال مشاع [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 39-52]

 • شاهی، احد مطالعه تطبیقی شرایط موجه بودن فعل زیانبار مقام صالح و مامور (حقوق فرانسه، مصر، لبنان، الجزایر، عراق، سوریه، اردن و ایران) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 111-134]

 • شاهیده، فرهاد تأثیـر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه‌ها) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 3-24]

 • شایسته، شوکت حمایت از نشانه‌های جغرافیایی در موافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 71-90]

 • شبیری، سید حسن مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 21-42]

 • شبیری، سید حسن مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آن‌ها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 143-162]

 • شریعتی‌نسب، صادق مطالعة تطبیقی «مسئولیت‏ محض» در حقوق کیفری [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 126-145]

 • شریعتی‌نسب، صادق مطالعة تطبیقی «انفاق در فرزندخواندگی» در حقوق ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 139-160]

 • شریفی، سیدالهام الدین تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجرای ساختمان با مروری بر اصول حقوق اروپا [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 47-70]

 • شریفی، سیدالهام الدین قاعـده تقدم تفسیر قرارداد به زیان متعهد‌لـه و یا تنظیم‌کننده [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 77-94]

 • شریفی، سیدالهام الدین مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ (عسر و حرج) در اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL)، اصول قراردادهای تجاری بین-المللی (یونیدروا) و حقوق ایران [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 3-24]

 • شریفی، محسن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 251-272]

 • شریفی طرازکوهی، حسین الغاء مصونیت قضایی دولت در موارد ارتکاب شکنجه، مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 65-86]

 • شریفی طرازکوهی، حسین در آمدی بر بنیان های نظری حقوق بشر [دوره 0، شماره 7، 1383، صفحه 5-30]

 • شعبانی کندسری، هادی مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 3-22]

 • شفایی، عبدالله مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در قرارداد سفارش ساخت (استصناع) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 89-110]

 • شکوهی زاده، رضا مطالعۀ تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهۀ دعوا در حقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 1-26]

 • شکوهی زاده، رضا صلاحیت انحصاری [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 47-62]

 • شکوهی زاده، رضا حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 25-44]

 • شمس الهی، محسن شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 209-236]

 • شمس‌ناتری، محمدابراهیم پیشگیری وضعی از تروریسم [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 125-146]

 • شمعی، محمد کرامت زدایی از انسان و انسانیت‌ زدایی از حقوق (نقد نظریۀ حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 163-182]

 • شنیور، قادر مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس از منظر تعارض قوانین [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 25-44]

 • شهابی، مهدی از حقوق سنتی تا حقوق مدرن تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 69-90]

 • شهابی، مهدی توجیه و انکار مفهوم «حق» تأمّلی بر تضاد یا تعامل واقعیت و ارزش در نظام حقوقی [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 43-60]

 • شهبازی نیا، مرتضی تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 28-51]

 • شهبازی نیا، مرتضی استقلال ضمانت بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 5-24]

 • شهبازی نیا، مرتضی ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 111-140]

 • شهیدی، مهدی قرارداد عدم تجارت [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 5-22]

 • شیخ الاسلامی، سید محسن تقلب نسبت به قانون درحقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 5-18]

 • شیخ الاسلامی، سید محسن بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله در حقوق بین‌الملل خصوصی [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 61-78]

 • شیخ الاسلامی، سید محسن ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 61-74]

 • شیروی، عبدالحسین تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 23-46]

 • شیروی، عبدالحسین پروژه های ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 31-50]

 • شیروی، عبدالحسین رویکرد کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری الکترونیک (رویکرد تطبیقی قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین ملی کشورهای معاهد کنوانسیون) [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 159-180]

ص

 • صادق پور، محمد جعفر ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 131-158]

 • صادقی، محسن حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای درموافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 65-88]

 • صادقی، محسن نقش سازمان‌های غیردولتی (NGOs) در حمایت از حقوق مصرف کننده [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 3-28]

 • صادقی، محسن نگاهی به شیوه های جای گزین حل و فصل اختلاف (ADR) [دوره 0، شماره 7، 1383، صفحه 123-150]

 • صادقی، محمود حقوق اجرا کنندگان آثار هنری و ادبی [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 51-76]

 • صادقی تفتی، زهره ‌ماهیت حقوقی رهن دریایی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 93-114]

 • صادقی مقدم، محمد حسن طلاق حرجی و نقد آرای محاکم در این زمینه [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 97-122]

 • صادقی مقدم، محمد حسن نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 27-50]

 • صادقی مقدم، محمد حسن حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 25-44]

 • صادقی مقدم، محمد حسن مطالعة تطبیقی «انفاق در فرزندخواندگی» در حقوق ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 139-160]

 • صادقی مقدم، محمد حسن مبانی فقهی و بایسته های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب 8/5/1382) [دوره 0، شماره 7، 1383، صفحه 31-60]

 • صالح آبادی، زهرا مطالعه سرقت هویت در حقوق فدرال آمریکا با نگاهی اجمالی به حقوق ایران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 87-114]

 • صالح آبادی، زهرا برسی تطبیقی هرزه نگاری در حقوق ایران و امریکا [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 29-52]

 • صالحی، جواد حمایت از امنیت مخبـرین در رویة قضایـی دیوان کیفـری بین‌المللـی؛ استثنایـی بر جـرم علیـه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 169-186]

 • صالحی مازندرانی، محمد مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 147-168]

 • صالحی مازندرانی، محمد شخصیت حقوقی شرکت‌های چند ملیتی و آثار آن [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 146-161]

 • صحرایی موانه، نادر ساماندهی نظریه عدالت قراردادی در حقوق فرانسه، انگلیس و فقه و حقوق ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 217-244]

 • صفایی، سید حسین مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 67-88]

 • صفایی، سید حسین اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 43-62]

 • صفری، ناهید ضرورت ها و موانع پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در نظام رومی-ژرمنی و حقوق ایران [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 101-126]

 • صفری، ناهید مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ (عسر و حرج) در اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL)، اصول قراردادهای تجاری بین-المللی (یونیدروا) و حقوق ایران [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 3-24]

 • صلاحی، سهراب مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 73-100]

 • صمدی مله، صاحبه کشف حقیقت در داوری تجاری بین المللی با تاکید بر قواعد پراگ (2018) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 237-258]

ض

 • ضرّابی، میترا بررسی وجوه اشتراک بین قانون داوری 1996 انگلستان و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 141-160]

ط

 • طالب‌احمدی، حبیب خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 169-186]

 • طالبی، محمدحسین نگاه تاریخی به کاربری واژه حق در فرهنگ غرب و اسلام [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 133-150]

 • طالبی، محمدحسین چالشی در مهم‌ترین نظریه‌های فلسفی غرب دربارة معنای حق [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 103-122]

 • طاهریان، میلاد گسترة دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 71-90]

 • طباطبائی، سید محمد صادق مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس از منظر تعارض قوانین [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 25-44]

 • طباطبایی، محمدصادق بررسـی تطبیقـی ماهیت ابـراء در حقوق ایران و مصر [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 61-82]

 • طباطبایی، محمدصادق مبانی تطبیق‌پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 63-84]

 • طباطبایی، محمدصادق مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 147-165]

 • طباطبایی‌نژاد، سید محمد طرح دعوی نقض حقوق رقابت علیه اوپک و دفاع مصونیت: داستانی تکراری در مراجع قضایی آمریکا [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 3-28]

 • طبیبی جبلی، مرتضی بررسى و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهاى امامیه [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 75-96]

 • طلابکی طرقی، زینب بررسی دادرسی کدخدامنشانه با توجه به ماهیت کدخدامنشی و تفاوت آن با قضاوت و داوری [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 259-280]

 • طلوع، سید محسن تحلیـل و ارزیابـی حمایت از نـرم‌افـزار در نظام حقوق مالکیت فکری و نظام متن باز [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 3-28]

ع

 • عابدینی، عبداله بررسی تطبیقی تعهدات ایران در چارچوب نظام دسترسی در پادمان، پروتکل الحاقی و برجام [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 123-146]

 • عالی‌پناه، علی‌رضا بررسی تطبیقی صلاحیت در عجز از پرداخت بین‌المللی [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 69-91]

 • عامری، پرویز بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 117-142]

 • عامری، زهرا بسترهای پیدایی و مانایی عرف اساسی در نظام‌های حقوقی ـ سیاسی ایران و انگلستان [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 111-138]

 • عامری، فیصل مطالعه تطبیقی میزان شفافیت الزامات زیست محیطی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز درحقوق ایران و آمریکا [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 165-186]

 • عباسی، سمیه بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 3-24]

 • عبداللهی، محسن صیانت از حریم ژنتیکی در دَوَران منافع فردی و مصالح عمومی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 137-166]

 • عبدالهی، افشین تأثیـر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه‌ها) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 3-24]

 • عبدالهی، محسن اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 51-80]

 • عبدالهی، محسن معادله تعارض اصل مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 101-118]

 • عبدی‌پور فرد، ابراهیم مطالعة تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظام‌هـای ملی و تجارت بین‌الملل [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 131-154]

 • عبدی‌پور فرد، ابراهیم مسئولیت عرضه‌کنندگان‌کالا و خدمات در قانـون حمـایت از مصـرف‌کنندگـان، حرکتی رو به جلـو یا بازخوانی قواعـد سنتی [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 37-56]

 • عراقی، سیدعزت الله جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-110]

 • عزیزی، ابراهیم افزایش یا کاهش قراردادی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 129-148]

 • عزیزی، حسن مطالعه تطبیقی میزان شفافیت الزامات زیست محیطی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز درحقوق ایران و آمریکا [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 165-186]

 • عزیزی، ستار گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت‌ها در آیینه رأی مصونیت صلاحیتی 2012 [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 147-164]

 • عزیزی، ستار ایرانی‌الاصل کیست؟ [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 147-167]

 • عسگر رمکی، جمشید مفهوم و مبانی قائم مقامی ورثه: مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 207-240]

 • عطاردی، فتح اله نظریۀ تحول عقـد باطل به عقـد صحیح در حقوق اسلام، ایران، مصر و فرانسه [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 183-206]

 • علوی قزوینی، سید علی مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در قرارداد سفارش ساخت (استصناع) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 89-110]

 • علوی قزوینی، سید علی بررسی امکان تطبیق نظریه حقوقی در حقوق اسلام و غرب با تکیه بر مبانی معرفتی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 127-156]

 • علوی قزوینی، سید علی مبانی فقهی و حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 107-130]

 • علیزاده، عبدالرضا بررسی امکان تطبیق نظریه حقوقی در حقوق اسلام و غرب با تکیه بر مبانی معرفتی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 127-156]

 • عیسایی تفرشی، محمد تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 28-51]

 • عیسایی تفرشی، محمد نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 3-22]

 • عیسایی تفرشی، محمد قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 21-40]

 • عیسایی تفرشی، محمد مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری‏ [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 91-110]

 • عینی، محسن گامی کوتاه در راه اعادة حیثیت بررسی و نقد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 35-56]

 • عینی، محسن مـواد روانگـردان؛ واکنش اجتماعی و پاسخ‌گویی کیفری [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 185-206]

غ

 • غفوری، فاطمه عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 29-46]

 • غلامی، حسین الگوی کیفری و ارزیابی انتقادی آن [دوره 0، شماره 5، 1382، صفحه 109-140]

 • غلامی، نگین بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 43-60]

 • غیاثوندقزوینی، نسترن داوری پذیری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویة قضایی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 25-48]

ف

 • فتحی، یونس نقش نظام‌های انتخاباتی در مشارکت - پارلمانی زنان (مطالعۀ تطبیقی: افغانستان و ایران) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 283-308]

 • فخری، نوری حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 81-96]

 • فرجیها، محمد بسترهای ظهور عوام‌گرایی کیفری [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 107-130]

 • فرزانه، ماه منیر تأثیر احراز در مالکیت آب از نگاه فقه امامیه با توجه به حقوق و واقعیت‌های معاصر [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 235-266]

 • فصیحی زاده، علیرضا تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 153-172]

 • فصیحی زاده، علیرضا اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 23-44]

 • فضائلی، مصطفی مفهوم «جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی»: مطالعه تطبیقی آموزه های حقوقی و رویه محاکم بین المللی در گذار زمان [دوره 7، شماره 2، 1399]

 • فلاح، مهدی نقش عدم اجرای شخص ثالث در رفع مسئولیت بایع (مطالعة تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 و حقوق ایران) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 52-67]

 • فنائی، ابوالقاسم نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 267-305]

 • فهیمی، عزیزالله «ضرر در خسارت‌های زیست محیطی» بحث تطبیقی در فقه و حقوق ایران و فرانسه و اسناد بین‌المللی [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 112-127]

ق

 • قاسمی، غلامعلی تدابیر بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات ایران [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 147-170]

 • قاسمی گودرزی، مازیار نظارت بر شرکت‌های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 25-58]

 • قراخانی بنی، مرضیه اخلال در امنیت پرواز هواپیما از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 49-66]

 • قربان‌نیا، ناصر تعهد دولت ها به ارائه و پذیرش کمک های بشر دوستانه [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 21-44]

 • قربان‌نیا، ناصر جایگاه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم در نظام حقوق بین‌المللی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 97-122]

 • قربان‌نیا، ناصر نقدی بر منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 113-128]

 • قربان‌نیا، ناصر چارچوب هنجاری نظام بین‌الملل حقوق بشر و بشردوستانه [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 3-18]

 • قربان‌نیا، ناصر تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 21-38]

 • قربان‌نیا، ناصر جلوه‌های حمایت از حیات کودکان [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 91-110]

 • قربان‌نیا، ناصر بررسى مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 125-152]

 • قربان‌نیا، ناصر مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی, سیاسی و یا حقوقی [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 141-168]

 • قسمتی تبریزی، علی اجتماعی کردن خطرات [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 61-78]

 • قنواتی، جلیل ترجیح تفسیر علیه تنظیم‌کننده قرارداد [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 27-52]

 • قنواتی، جلیل متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 3-28]

 • قنواتی، جلیل اصول حقوق قراردادهای اروپایی: حامل سنت‎ها، پاسخگوی نیازها [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 45-68]

 • قنواتی، جلیل مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 47-72]

 • قورچی‌بیگی، مجید پیشگیری وضعی از تروریسم [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 125-146]

 • قیاسی، جلال الدین تسبیب در اضطرار [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 99-118]

ک

 • کابری، محمد مجد آثار انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و کنوانسیون 2005 لاهه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 139-164]

 • کارگزاری، جواد معیارهاى بین ‏المللى کار و حقوق بشر در آستانه سال 2000 [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 125-142]

 • کاظمی، محمود مفهوم و مبانی قائم مقامی ورثه: مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 207-240]

 • کاظمی، محمود نظارت بر شرکت‌های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 25-58]

 • کاهه، مهدی مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 47-72]

 • کاویانی، مینا تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض حق مؤلف در فضای مجازی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 27-50]

 • کدخدایی، عباسعلی رابطة دانش‌های گوناگونِ زبانی و قانون [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 3-20]

 • کدخدایی، عباسعلی بررسـی مبانـی و ابزارهـای «اقتصاد قانون اساسی» و کاربرد آن در مهندسی قانون اساسی [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 63-82]

 • کدخدایی، عباسعلی حوادث 11 سپتامبر و رویکرد نوین آمریکا به نظریه جنگ عادلانه [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 89-104]

 • کردعلیوند، روح الدین ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 131-158]

 • کرم زاده، سیامک کنوانسیونهاى ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستى [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 71-88]

 • کرمی، فاطمه تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجرای ساختمان با مروری بر اصول حقوق اروپا [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 47-70]

 • کریمی، حسین متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 3-28]

 • کریمی، عباس مطالعه تطبیقی نحوه انتصاب سردفتران اسناد رسمی – مطالعه مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 111-132]

 • کریمی، عباس مطالعة تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 192-212]

 • کریمی، عباس مطالعۀ تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهۀ دعوا در حقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 1-26]

 • کریمی، عباس صلاحیت انحصاری [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 47-62]

 • کریمی، عباس بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 121-140]

 • کزازی، امین بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 25-42]

 • کلکلی، الیاس بیانیة امضایی رئیس‌جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 113-130]

 • کوشا، جعفر حق دسترسی به وکیل در محاکم کیفری بین‌المللی یوگسلاوی، رواندا و دادگاه کیفری بین‌المللی از دیدگاه حقوق بشر [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 19-34]

 • کوشا، جعفر سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 97-118]

 • کوشا، جعفر بررسى تعارض اصل 167 قانون اساسى‏با اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 69-96]

 • کوشا، جعفر مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 97-124]

م

 • مافی، همایون کشف حقیقت در داوری تجاری بین المللی با تاکید بر قواعد پراگ (2018) [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 237-258]

 • مالکی، محمدرضا رویکرد کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری الکترونیک (رویکرد تطبیقی قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین ملی کشورهای معاهد کنوانسیون) [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 159-180]

 • مالمیر، محمود اخلال در امنیت پرواز هواپیما از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 49-66]

 • مجیدی، سید محمود جـرم‌انگـاری تهاجمـی فرانسـه در جرائم تروریستی [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 167-186]

 • محسنی، الهه بررسی جایگاه ناوالد در حقوق ایـران و فرانسـه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 121-142]

 • محقق داماد، سید مصطفی ماهیت بیمه مسئولیت در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی در حقوق انگلیس [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 3-20]

 • محقق داماد، سید مصطفی اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعة تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا) [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 89-104]

 • محقق داماد، سید مصطفی عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 23-40]

 • محقق داماد، سید مصطفی واگذاری حقوق ناشی از قرارداد [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 3-22]

 • محقق داماد، سید مصطفی قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 21-40]

 • محقق داماد، مریم السادات بررسی تطبیقی نکاح سایبری در فقه امامیه و اهل سنت [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 167-194]

 • محمدزاده، زینب بررسی جایگاه ناوالد در حقوق ایـران و فرانسـه [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 121-142]

 • محمدی، شهرام تأثیـر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه‌ها) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 3-24]

 • محمدی، عباس ‌ماهیت حقوقی رهن دریایی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 93-114]

 • محمدی، مرتضی تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 23-46]

 • محمدی، مرتضی ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 117-147]

 • محمدی، مرتضی طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 31-60]

 • محمّدی، سام بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه؛ اشکال و اعتبار آن [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 151-178]

 • محمودی، سید هادی گذر از «زمان» در ایجاد قاعدۀ حقوق بین‌الملل عرفی: واکاوی انگاره‌های حقوقی و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 207-226]

 • محمودیان اصفهانی، کامران بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 157-178]

 • محمودی قهساره، امید بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 7-30]

 • محولاتی، علیرضا جایگزینهاى مجازات زندان و نهاد تعزیر [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 25-60]

 • مدرس سبزواری، ساسان الغاء مصونیت قضایی دولت در موارد ارتکاب شکنجه، مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 65-86]

 • مدنی، مهسا تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 45-66]

 • مرادی، مریم مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 73-100]

 • مسعود، غلامحسین رویکردی تحلیلی به بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 253-282]

 • مشکات، سید مصطفی مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 73-100]

 • مشکات، سید مصطفی مقابله با سرقت مواد و وسایل هسته‌ای در مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 31-56]

 • مشهدی، علی مطالعه تطبیقی شرایط موجه بودن فعل زیانبار مقام صالح و مامور (حقوق فرانسه، مصر، لبنان، الجزایر، عراق، سوریه، اردن و ایران) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 111-134]

 • مصلحی، علی حسین نگاهی به شیوه های جای گزین حل و فصل اختلاف (ADR) [دوره 0، شماره 7، 1383، صفحه 123-150]

 • مظاهری کوهانستانی، رسول ارزش اثباتـی داده پیــام و امضای الکترونیکی [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 39-58]

 • مظاهری کوهانستانی، رسول تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره‌گیری از تجربیات کشور هند [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 59-86]

 • مظفری، محمد حسین کشورهای اسلامی و حقوق جهانی بشر: مشارکت‌ها و مخالفت‌ها [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 95-112]

 • مفتح، محمدهادی حقوق منتقدان از دیدگاه اسلام، حقوق بیـن‌الملل و قوانیـن ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 107-128]

 • مقامی، امیر تعامل حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کیفری در جرم‌انگاری «کاربرد سلاح‌های شیمیایی» [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 113-130]

 • مقدادی، محمدمهدی تاثیر پذیرش خطر (اقدام) در انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 133-150]

 • مقدادی، محمدمهدی فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 68-91]

 • مقدادی، محمدمهدی راهکارهای مؤثر اجرای احکام مدنی در ایران و فرانسه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 129-152]

 • مقدادی، محمدمهدی دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان و تطبیق آن با مقررات داخلی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 79-98]

 • مقدادی، محمدمهدی مطالعه تطبیقی تسری حقوق مالکیت ادبی و هنری به آثار خبری در حقوق ایران و انگلستان [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 267-294]

 • مقدادی، محمدمهدی مبانی فقهی و حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 107-130]

 • مقدادی، محمدمهدی ریاست مرد در رابطه زوجیت [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 105-132]

 • مقدادی، محمدمهدی زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق با حقوق کامن‌لا و فرانسه [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 181-206]

 • مقدسی، محمدباقر بسترهای ظهور عوام‌گرایی کیفری [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 107-130]

 • مقدسی، محمدباقر درآمدی بر حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین‌المللی [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 57-76]

 • مقصودی پاشاکی، رضا جایگاه شرط خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 115-136]

 • مقصودی پاشاکی، رضا رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیون‌های لاهه [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 155-168]

 • مقصودی پاشاکی، رضا دکترین دادگاه نامناسب در حقـوق بین‌المـلل خصوصـی [دوره 0، شماره 23، 1391، صفحه 3-24]

 • ملائکه پورشوشتری، سیدمحمدحسین ماهیت بیمه مسئولیت در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی در حقوق انگلیس [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 3-20]

 • ملت، محمدرضا بررسی تطبیقی تعهدات ایران در چارچوب نظام دسترسی در پادمان، پروتکل الحاقی و برجام [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 123-146]

 • ملک محمدی، حمیدرضا بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 155-176]

 • ممتاز، جمشید چارچوب هنجاری نظام بین‌الملل حقوق بشر و بشردوستانه [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 3-18]

 • منتقمی، فروغ نقش سازمان‌های غیردولتی (NGOs) در حمایت از حقوق مصرف کننده [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 3-28]

 • مهدوی پور، اعظم ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 131-158]

 • مهرا، نسرین بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 157-178]

 • مهرابی، مهرناز مطالعه تطبیقی اجرای توافقات سهامداران در نظام حقوقی ایران و انگلیس [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 187-208]

 • مهریار، محمد مطالعة تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا و عوامل رفع آن در حقوق ایران و مصر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 73-88]

 • موحدی ساوجی، محمدحسن حقوق منتقدان از دیدگاه اسلام، حقوق بیـن‌الملل و قوانیـن ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 107-128]

 • موسوی، سید احمد مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آن‌ها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 143-162]

 • موسوی، سید علی اکبر رویکردی تحلیلی به بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 253-282]

 • موسوی، سید فضل‌الله مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 63-82]

 • موسوی، سید فضل‌الله نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 3-24]

 • موسوی، سید مهدی مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 63-82]

 • موسوی، سید مهدی نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی [دوره 0، شماره 21، 1390، صفحه 3-24]

 • مولودی، محمد ضرورت ها و موانع پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در نظام رومی-ژرمنی و حقوق ایران [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 101-126]

 • میرجلیلی، مهدی بررسی قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران در حقوق حاکم بر شرکتها در امریکا و تطبیق آن با حقوق ایران [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 87-110]

 • میرحسینی، سید مجید تحلیل اقتصادی قاعده کلی حل تعارض در مسئولیت مدنی در حقوق اتحادیه اروپا و ایران [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 169-190]

 • میرحسینی، سید مجید عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 29-46]

 • میرخلیلی، سید محمود باز‌پژوهی تجری در آموزه‌های اسلامی با نگاهی به حالت خطرناک از منظرجرم‌شناسی [دوره 0، شماره 19، 1389، صفحه 25-42]

 • میرداداشی، سیدمهدی بررسی فقهـی فقدان ضمانت اجرایـی در تعهدات طبیعی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 79-92]

 • میرزاخانی، عبدالرحمن پیشگیری ازتکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 171-192]

 • میرزامحمد، مهدی فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 68-91]

 • میرزامحمد، مهدی مطالعه تطبیقی تسری حقوق مالکیت ادبی و هنری به آثار خبری در حقوق ایران و انگلستان [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 267-294]

 • میرشکاری، عباس مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 3-20]

 • میرشکاری، عباس مطالعه تطبیقی تقلید از شخصیت دیگری برای بهره‌برداری تجاری در نظام‌های حقوقی آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایران [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 101-130]

 • میرمحمد صادقی، حسین نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 25-46]

 • میرمحمد صادقی، حسین انگیزه‌های نژادی یا مذهبی و استفاده از سلاح: عوامل مشدّدۀ تهاجم علیه اشخاص در حقوق ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 23-46]

 • میرمحمد صادقی، حسین بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 51-74]

 • میرمحمد صادقی، حسین بازتاب قواعد اخلاقی در قوانین راجع به کسب و کار در حقوق اسلام و ایران [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 49-68]

 • میرمحمدی، سیدمصطفی جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویة دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 128-153]

 • میرمحمدی، سیدمصطفی اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 295-322]

 • میرمحمدی، سیدمصطفی اصل عدم مداخله دیپلماتیک (رهیافت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام) [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 111-132]

 • میرمحمدی، سیدمصطفی سوء استفاده از مصونیتهاى دیپلماتیک و ضمانت اجراى آن در حقوق بین ‏الملل [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 133-165]

 • میری، حمید رهن اسکناس [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 105-124]

 • میری، حمید بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه؛ اشکال و اعتبار آن [دوره 0، شماره 17، 1388، صفحه 151-178]

ن

 • ناظم، علیرضا ارزش اثباتـی داده پیــام و امضای الکترونیکی [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 39-58]

 • نبیل رحیمی، نصرت اله نقش نظام‌های انتخاباتی در مشارکت - پارلمانی زنان (مطالعۀ تطبیقی: افغانستان و ایران) [دوره 8، شماره 1، 1400، صفحه 283-308]

 • نجابت‌خواه، مرتضی بیانیة امضایی رئیس‌جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 113-130]

 • نجفی، حامد مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع [دوره 0، شماره 25، 1392، صفحه 21-42]

 • نجفی، زین العابدین ازدواج باکره رشیده و ولایت پدر از منظر فقه امامیه [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 89-112]

 • نجفی، محمدجواد حقوق منتقدان از دیدگاه اسلام، حقوق بیـن‌الملل و قوانیـن ایران [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 107-128]

 • نجفی اسفاد، مرتضی ضمانت اجرایی آرای دیوان بین المللی دادگستری [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 25-48]

 • نجفی توانا، علی مطالعة تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در مدل‌های مردم‌سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 187-207]

 • نجفی توانا، علی تحلیل فرآیند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی [دوره 0، شماره 13، 1386، صفحه 143-166]

 • نصرآبادی، مصطفی ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 135-154]

 • نصراصفهانی، احمد حـق بهره‌منـدی از هوای پـاک در رویة مراجع بین‌المللی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 89-106]

 • نظام‌الملکی، جعفر تحلیـل و ارزیابـی حمایت از نـرم‌افـزار در نظام حقوق مالکیت فکری و نظام متن باز [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 3-28]

 • نعم، مختار بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 121-140]

 • نعمت اللهی، اسماعیل بررسـی قاعدة معاوضه در فقـه امامیـه و حقوق ایران و انگلیس [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 115-142]

 • نعمت اللهی، اسماعیل خسارت‌های جانبی در نظامهای حقوقی کامن‌لا، رومی‌ـ‌ژرمنی و ایران [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 77-98]

 • نعمت اللهی، اسماعیل عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص [دوره 0، شماره 11، 1385، صفحه 23-40]

 • نکوجوی، نسرین راهکارهای مؤثر اجرای احکام مدنی در ایران و فرانسه [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 129-152]

 • نمامیان، پیمان جایگاه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم در نظام حقوق بین‌المللی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 97-122]

 • نوبهار، رحیم کفالت در حد و تعزیر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 143-168]

 • نوبهار، رحیم بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 3-26]

 • نوبهار، رحیم اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی: دغدغه ها، رویکردها، و سازگاری های آن با دیدگاه های اسلامی [دوره 0، شماره 7، 1383، صفحه 61-98]

 • نوجوان، داود نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 267-305]

 • نورپور، محسن ارزیابی و نقد نهاد تعلیق تعقیب در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه) [دوره 7، شماره 1، 1399، صفحه 75-100]

 • نورعلی، سهیلا نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 97-120]

 • نوری، سید مسعود «تبعیض علیه کودکان» تأملی در مفهوم، تلاشی برای تعریف از رهگذر مطالعة تطبیقی اسناد بین‌المللی حقوق بشر [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 131-144]

 • نیازآبادی، مهدی نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 25-46]

 • نیازی، عباس مطالعه تطبیقی امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی شخص نیکوکار در فقه و حقوق کامن‌لا [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 57-74]

 • نیکوئی، مجید بازخوانیِ مستقلات عقلی در پرتو روش استدلالی رالز: راهی در جهت بسط عقل خودبنیاد در فقه و اصول [دوره 6، شماره 2، 1398، صفحه 99-122]

و

 • واعظی، سید مجتبی مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 25-46]

 • واعظی، سید مجتبی مطالعه تطبیقی صلاحیت وضع آیین‌نامه با تأکید بر نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 139-162]

 • واعظی، محمود الگوی میانجی‌گری جمهوری اسلامی‌ایران در بحران قره‌باغ و تاجیکستان [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 137-158]

 • والتیکوس، نیکولاس معیارهاى بین ‏المللى کار و حقوق بشر در آستانه سال 2000 [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 125-142]

 • وحدتی، سیدحسن اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 27-48]

 • وحدتی شبیری، سید حسن قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد [دوره 0، شماره 3، 1381، صفحه 21-40]

 • ویژه، محمد‌رضا نقش قاضی در ایجاد قاعدۀ حقوقی با تأکید بر تحلیل هستی شناسانة هانس کلسن از قاعدۀ حقوقی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 193-217]

ه

 • هادی، مهدی ضمانت اجرایی آرای دیوان بین المللی دادگستری [دوره 0، شماره 9، 1384، صفحه 25-48]

 • هاشمی، سید حسین بررسی فقهی ـ حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین‌المللی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 51-74]

 • هاشمی، سید حسین نقد فقهی - حقوقی استقلال جرم افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92 [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 123-146]

 • هاشمی، سید حسین بررسى تعارض اصل 167 قانون اساسى‏با اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 69-96]

 • هاشمی، سید حسین تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت [دوره 7، شماره 2، 1399، صفحه 267-292]

ی

 • یزدانیان، علیرضا مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 151-180]

 • یزدانیان، علیرضا نگاهی به جرم به عنوان منبع تعهدات در حقوق ایران و فرانسه [دوره 0، شماره 15، 1387، صفحه 131-152]

 • یزدانیان، علیرضا بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت [دوره 8، شماره 2، 1400، صفحه 7-30]

 • یزدیان جعفری، جواد جرم‌انگاری ظلم به حیوانات (مطالعة تطبیقی) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 176-191]

 • یزدیان جعفری، جواد اصل تناسب جرم و مجازات؛ چرائی و چگونگی آن [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 139-156]

 • یمرلی، صالح مطالعة تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 192-212]