نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق عمومی کارشناس ارشد حقوق دادرسی اداری

2 هیئت علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

3 عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد

چکیده

ریشه های عرف اساسی بستگی به بسترهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه دارد. مختصات رژیم پارلمانی در انگلستان و روابط میان رئیس کشور و رئیس دولت و سیر تطور نقش پارلمان از کارکرد مشورتی به کارویژه محوری می تواند هم منشا برخی از عرف های اساسی باشد و هم ناشی از این عرف ها و با همین اهمیت در کمیت و کیفیت است که عرف های اساسی برای تنظیم روابط میان دو رکن غیرمسئول (ملکه=پادشاه) و مسئول (نخست وزیر) و پرکردن خلاهای موجود در قانون اساسی نانوشته از جمله در تنظیم روابط میان کابینه و پارلمان به کار گرفته می شود. مطالعه تطبیقی نشان می دهد بن مایه پیدایی عرف ها در انگلستان برخاسته از سنت ها است لذا در انگلستان عرف ها ماناتر و پایدارتر هستند اما در ایران عرفها نوعا زاده اعمال قدرت نهادهای دارای قدرت است و به همین دلیل سعی در پوشاندن ردای قانون به عرف ها دارند.

کلیدواژه‌ها