نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی

2 دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار در دو کشور ایران و انگلستان، یکی از پاسخهای متداول برای مقابله با اطفال و نوجوانان ناقض قانون، نگهداری آنان در مکانهای بسته است؛ اما تفاوت اصلی این مکانها با زندانهای عادی، در هدف این مؤسسات که پیشگیری از جرایم آتی اطفال و نوجوانان و اصلاح ساختار رفتاری آنان است، متبلور می‌شود. بنابراین، باید این محیط‌های تحمیلی را با استفاده از طرحهای آموزشی برای تربیت اطفال و نوجوانان مسئله‌دار مستعد و آنها را تبدیل به محیط آموزشی مؤثر در پیشگیری از بزهکاری کرد. نوشتار حاضر به بحث و بررسی پیرامون نقش مؤثر محیط‌های آموزشی تحمیلی و مشکلات این محیط‌ها برای تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار با دیدگاه تطبیقی در دو کشور ایران و انگلستان می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که، هرچند در هر دو کشور برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان برنامه‌های آموزش محور اجرا می‌شود، اما هنوز وضعیت مؤسسات نگهداری محکومان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of the Imposed Educational Environment in the Prevention of Children and Adolescents Crimes in Iran and England

نویسندگان [English]

 • Farid Mohseni 1
 • Nasir Malakuti 2

1 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, University of Judicial Sciences and Administrative Services

2 Ph.D. Student, Criminal Law and Criminology, University of Judicial Sciences and Administrative Services

چکیده [English]

In criminal justice for juvenile offenders in Iran and England, one of the most common ways to deal with offending children and adolescents is, to keep them in  closed  places.  However,  the  main  difference  between  these  places  and ordinary  prisons is  expressed in  this institutes'  goal that  is  the  prevention  of future  crimes  for  juvenile  and  reform  of  their  behaviors.  Therefore,  the imposed environment should be inclined using education plan for upbringing children  and  adolescents  that are  potentially  problematic and  made  them  an effective learning environment for crime prevention. This article discusses the effective  role  of  imposed  and  effective  learning  environments  and  these environments' problems for educating  juvenile offenders with a comparative approach in Iran and England. The findings of this study show that, although education-based programs are implemented in both countries with focusing on the  prevention  of  juvenile/youth  delinquency,  but  the  status  of  detention centers is still far from an ideal place. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imposed Educational Environment
 • Youth/ Juvenile Detention Center
 • Detention and Training order

الف- فارسی

  اشرفی، محمد و نظری، بهزاد (1387)، «بررسی نیازهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری و مذهبی مددجویان کانون اصلاح و تربیت انسان اصفهان»، علوم تربیتی: اصلاح و تربیت، شمارة 82، صص24-26.

  انصاری نژاد، نصراله (1391)، «تحلیل بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران»، نشریه رفاه اجتماعی، شماره 45، صص385-386.

  پو، گیلیان (1393)، سیاستهای ارتقای رفاه کودکان و جوانان در انگلستان، ترجمه دکتر باقر شاملو و مهدی مقیمی، کتاب پیشگیری رشد مدار از جرم، نوشتۀ آلن فرانس و راس هامل، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان، صص326-347.

  خدمتگزار، حسین؛ شاره، حسین؛ وکیلی، یعقوب؛ اصغرنژاد فرید، علی‌اصغر، صص17-23.

  شانه‌ساز، عبدالامین؛ نوروزی نژاد، غلامحسین و عبادی، رحیم (1382)، «مشکلات شایع روان پزشکی در بزهکاران کانون اصلاح و تربیت پسران شهر اهواز»، مجله پزشکی قانونی ایران، شماره35، صص152-155.

  محمدی آرانی، خدیجه (1381 )، «کانون اصلاح و تربیت در یک نگاه »، ماهنامه فرهنگی اجتماعی زن، خانواده و سبک زندگی، شماره 126، صص 51- 53.

  دهقانی، محسن؛ روشن، محمد و گنجوی، آناهیتا (1387)، «بررسی نارسایی ارزیابی روانشناسی قانونی در پرونده‌های کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت»، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 14، صص167-178.

  عباچی، مریم (1383)، «پیشگیری از بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 47، صص49-86.

  کالن، فرانسیس تی؛ بنسون، مایکل و دی ماکاریاس، متیو (1394)، «نظریه‌های رشدمدار طول زندگی ارتکاب جرم»، ترجمه سیدمحمد جواد ساداتی، دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد، به کوشش حمیدرضا نیکوکار، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان، صص 48-86.

  متقی؛ ابراهیم (1389)، تبیین نقش کانون اصلاح و تربیت در پیشگیری از جرم، پایان‌نامۀ مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.

  مهـدوی، محمـود (1391)، پیشگیـری از جرم (پیشگیری رشدمـدار)، چـاپ دوم، تهـران: انتشارات سمت.

  مهرا، نسرین (1390)، عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

  نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1389)، «پیشگیری عادلانه از جرم»، مجموعه مقالات علوم جنایی در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت، صص559- 599.

  نیازپور، امیرحسن (1393)، حقوق کیفری کودکان و نوجوانان فرایند پاسخ‌دهی به بزه‌کاری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.

  وایت، راب و هینز، فیونا (1386)، جرم و جرم‌شناسی، ترجمة علی سلیمی، چاپ سوم، قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  ولد، جرج؛ برنارد، توماس و اسنیپس، جفری (1380)، جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه‌های جرم‌شناسی)، ترجمة علی شجاعی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

   Ashworth, Andrew, (2010). Sentencing and criminal justice, 5th edition, London: Cambridge university press.

   Dignan, Jim, Marsh, Peter, wellington, Newzeland (2007). “Restorative justice and family group conferences”, in endland: current state and future prospects, restorative justice for juveniles by Alison Morries and Gabrielle Maxwell, pp.85-103.

   Garland, Ann F, Lau, Anna s, Yeh, May, Mccabe, Kristen, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, San Diego, Ca, Usa, pp.18-409.

   Goldson, Barry (2007). “Child protection and the Juvenile Secure Estate in England and Wales: Controversies, Complexities and Concerns”, in A. Lockyer, F.S tone (Eds.), Youth Justice and Child Protection, London and Philadelphia: Jessica Kingsley. pp.104-119

   Goldson, Barry (2010), Dictionary of youth justice, 1th edition, London: willan publishing.

   Goldson, Barry (2006). Penal Custody: intolerance, irrationality and indifference, youth crime and justice ccritical issues, London: Sage.

   Howell, James C, (2003), preventing and reducing jurenile Aelinquency: a comprehensive framework, London: Sage.

   Hudson, David, Marzilli, Alan (2010). Jurenile justice, 1th edition, NewYork: infobase publishing.

   Muncie, Jhon, Goldson, Barry (2006). “England and Wales: The New Correctionalism”, in Comperetive Youth Justice, Critical Issues, Edited By Jhon Muncie and Barry Goldson, Publications, London: Sage.

   Shaw, C.R; Mckey, H.B (1962), Jurenile deling u ency and urban areas, Chicago: university of Chicago press.

   Stephenson, Martin (2007). Young People and offending Ceducations youth justice and social inclusion, 1th edition, London: Willan Publishing.

   Sutton, Peter (1992). Basic education in Prisons: Interim report Hambung, UNESCO in statute for education, UNESCO Institute for Education: Germany.

  ب- لاتین