نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی

2 دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار در دو کشور ایران و انگلستان، یکی از پاسخهای متداول برای مقابله با اطفال و نوجوانان ناقض قانون، نگهداری آنان در مکانهای بسته است؛ اما تفاوت اصلی این مکانها با زندانهای عادی، در هدف این مؤسسات که پیشگیری از جرایم آتی اطفال و نوجوانان و اصلاح ساختار رفتاری آنان است، متبلور می‌شود. بنابراین، باید این محیط‌های تحمیلی را با استفاده از طرحهای آموزشی برای تربیت اطفال و نوجوانان مسئله‌دار مستعد و آنها را تبدیل به محیط آموزشی مؤثر در پیشگیری از بزهکاری کرد. نوشتار حاضر به بحث و بررسی پیرامون نقش مؤثر محیط‌های آموزشی تحمیلی و مشکلات این محیط‌ها برای تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار با دیدگاه تطبیقی در دو کشور ایران و انگلستان می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که، هرچند در هر دو کشور برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان برنامه‌های آموزش محور اجرا می‌شود، اما هنوز وضعیت مؤسسات نگهداری محکومان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها