نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی

2 دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار در دو کشور ایران و انگلستان، یکی از پاسخهای متداول برای مقابله با اطفال و نوجوانان ناقض قانون، نگهداری آنان در مکانهای بسته است؛ اما تفاوت اصلی این مکانها با زندانهای عادی، در هدف این مؤسسات که پیشگیری از جرایم آتی اطفال و نوجوانان و اصلاح ساختار رفتاری آنان است، متبلور می‌شود. بنابراین، باید این محیط‌های تحمیلی را با استفاده از طرحهای آموزشی برای تربیت اطفال و نوجوانان مسئله‌دار مستعد و آنها را تبدیل به محیط آموزشی مؤثر در پیشگیری از بزهکاری کرد. نوشتار حاضر به بحث و بررسی پیرامون نقش مؤثر محیط‌های آموزشی تحمیلی و مشکلات این محیط‌ها برای تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار با دیدگاه تطبیقی در دو کشور ایران و انگلستان می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که، هرچند در هر دو کشور برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان برنامه‌های آموزش محور اجرا می‌شود، اما هنوز وضعیت مؤسسات نگهداری محکومان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها

الف- فارسی

 1. اشرفی، محمد و نظری، بهزاد (1387)، «بررسی نیازهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، هنری و مذهبی مددجویان کانون اصلاح و تربیت انسان اصفهان»، علوم تربیتی: اصلاح و تربیت، شمارة 82، صص24-26.
 2. انصاری نژاد، نصراله (1391)، «تحلیل بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران»، نشریه رفاه اجتماعی، شماره 45، صص385-386.
 3. پو، گیلیان (1393)، سیاستهای ارتقای رفاه کودکان و جوانان در انگلستان، ترجمه دکتر باقر شاملو و مهدی مقیمی، کتاب پیشگیری رشد مدار از جرم، نوشتۀ آلن فرانس و راس هامل، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان، صص326-347.
 4. خدمتگزار، حسین؛ شاره، حسین؛ وکیلی، یعقوب؛ اصغرنژاد فرید، علی‌اصغر، صص17-23.
 5. شانه‌ساز، عبدالامین؛ نوروزی نژاد، غلامحسین و عبادی، رحیم (1382)، «مشکلات شایع روان پزشکی در بزهکاران کانون اصلاح و تربیت پسران شهر اهواز»، مجله پزشکی قانونی ایران، شماره35، صص152-155.
 6. محمدی آرانی، خدیجه (1381 )، «کانون اصلاح و تربیت در یک نگاه »، ماهنامه فرهنگی اجتماعی زن، خانواده و سبک زندگی، شماره 126، صص 51- 53.
 7. دهقانی، محسن؛ روشن، محمد و گنجوی، آناهیتا (1387)، «بررسی نارسایی ارزیابی روانشناسی قانونی در پرونده‌های کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت»، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 14، صص167-178.
 8. عباچی، مریم (1383)، «پیشگیری از بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 47، صص49-86.
 9. کالن، فرانسیس تی؛ بنسون، مایکل و دی ماکاریاس، متیو (1394)، «نظریه‌های رشدمدار طول زندگی ارتکاب جرم»، ترجمه سیدمحمد جواد ساداتی، دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد، به کوشش حمیدرضا نیکوکار، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان، صص 48-86.
 10. متقی؛ ابراهیم (1389)، تبیین نقش کانون اصلاح و تربیت در پیشگیری از جرم، پایان‌نامۀ مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
 11. مهـدوی، محمـود (1391)، پیشگیـری از جرم (پیشگیری رشدمـدار)، چـاپ دوم، تهـران: انتشارات سمت.
 12. مهرا، نسرین (1390)، عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
 13. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1389)، «پیشگیری عادلانه از جرم»، مجموعه مقالات علوم جنایی در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت، صص559- 599.
 14. نیازپور، امیرحسن (1393)، حقوق کیفری کودکان و نوجوانان فرایند پاسخ‌دهی به بزه‌کاری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
 15. وایت، راب و هینز، فیونا (1386)، جرم و جرم‌شناسی، ترجمة علی سلیمی، چاپ سوم، قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 16. ولد، جرج؛ برنارد، توماس و اسنیپس، جفری (1380)، جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه‌های جرم‌شناسی)، ترجمة علی شجاعی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
  1. Ashworth, Andrew, (2010). Sentencing and criminal justice, 5th edition, London: Cambridge university press.
  2. Dignan, Jim, Marsh, Peter, wellington, Newzeland (2007). “Restorative justice and family group conferences”, in endland: current state and future prospects, restorative justice for juveniles by Alison Morries and Gabrielle Maxwell, pp.85-103.
  3. Garland, Ann F, Lau, Anna s, Yeh, May, Mccabe, Kristen, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, San Diego, Ca, Usa, pp.18-409.
  4. Goldson, Barry (2007). “Child protection and the Juvenile Secure Estate in England and Wales: Controversies, Complexities and Concerns”, in A. Lockyer, F.S tone (Eds.), Youth Justice and Child Protection, London and Philadelphia: Jessica Kingsley. pp.104-119
  5. Goldson, Barry (2010), Dictionary of youth justice, 1th edition, London: willan publishing.
  6. Goldson, Barry (2006). Penal Custody: intolerance, irrationality and indifference, youth crime and justice ccritical issues, London: Sage.
  7. Howell, James C, (2003), preventing and reducing jurenile Aelinquency: a comprehensive framework, London: Sage.
  8. Hudson, David, Marzilli, Alan (2010). Jurenile justice, 1th edition, NewYork: infobase publishing.
  9. Muncie, Jhon, Goldson, Barry (2006). “England and Wales: The New Correctionalism”, in Comperetive Youth Justice, Critical Issues, Edited By Jhon Muncie and Barry Goldson, Publications, London: Sage.
  10. Shaw, C.R; Mckey, H.B (1962), Jurenile deling u ency and urban areas, Chicago: university of Chicago press.
  11. Stephenson, Martin (2007). Young People and offending Ceducations youth justice and social inclusion, 1th edition, London: Willan Publishing.
  12. Sutton, Peter (1992). Basic education in Prisons: Interim report Hambung, UNESCO in statute for education, UNESCO Institute for Education: Germany.

ب- لاتین