نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

3 گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

جهانی‌شدن حقوق، یکی از مهم‌ترین چالشهای نظامهای حقوقی کشورها به حساب می‌آید. یکسان‌سازی قواعد حقوقی در حوزۀ قراردادهای تجاری بین‌المللی و تفسیر آنها نیز یکی از آثار مهم جهانی‌شدن حقوق است. تحت تأثیر همین مسئله، طرح تدوین قانون مدنی مشترک اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اقدامات کشورهای اروپایی در راستای یکسان‌سازی بیشتر قواعد حقوقی به ویژه در حوزۀ قراردادها از تقریباً سه دهه پیش آغاز شده و بحث تعیین ضابطه معتبر تفسیر به عنوان نمونه عینی تأثیر جهانی‌شدن حقوق بر نظام حاکم بر قراردادهای داخلی کشورها در تدوین قانون مدنی مذکور به وضوح قابل ملاحظه است. حقوق انگلیس قواعد تفسیری خاص خود را دارد که تا حدودی متمایز با حقوق نوشته بوده و اخیراً تحت تأثیر جهانی‌شدن حقوق با اتخاذ رویکردی نوین مبتنی نظام حاکم بر تفسیر خود را در این زمینه اصلاح و به قواعد تفسیری کشورهای دارای حقوق نوشته نزدیک کرده است. حقوق نوشته نیز برخی از وجوه اختلاف خود را در این زمینه تحت تأثیر جهانی‌شدن حقوق کنار نهاده که این امر می‌تواند نیل به هدف مشترک یعنی تدوین قانون مدنی مشترک و اتخاذ رویۀ واحد در تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی را بیشتر از گذشته تسهیل نماید. در این پژوهش ابعاد این مسئله به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Globalization and Interpretation of International Trade Agreements with Emphasis on EU Common Civil Law Draft

نویسندگان [English]

 • Mahmud Jalali 1
 • Morteza Tayyebi 2
 • Ebrahim Mehranfar 3

1 Associate Professor, Faculty of Law, University of Isfahan

2 Assistant Professor, Faculty of Law, University of Isfahan

3 Ph.D. Student in Private law, University of Isfahan

چکیده [English]

Globalization of law is one of the most important challenges for the legal systems  of  countries.  The  harmonization  of  legal  rules  in  the  field  of international  trade  agreements  and  their  interpretation  is  also  one  of  the important  effects  of  the  globalization  of  law.  In  the  light  of  this,  the European  Union's  Common  Civil  Procedure  Act,  as  one  of  the  most fundamental European countries' efforts to further harmonize legal rules, especially in the field of contracts, has begun almost three decades ago and the  argument  for  specifying  the  valid  criterion  of  interpretation  as  a concrete example of the impact of the globalization of rights on the system governing  domestic  contracts  in  the  formulation  of  the  said  civil  law  is clearly significant. English law  has its own  interpretative rules that have been distinct from those of written law and recently under the influence of the  globalization  of  law,  by  adopting  a  modern  approach  based  on  the system  of  interpretation;  it  has amended the  interpretive  rules  of  written law. Written law has also eliminated some aspects of its dispute over the globalization  of  law,  which  can  facilitate  the  achievement  of  a  common goal, the formulation of common civil law and the adoption of a uniform procedure for the  interpretation of international commercial contracts. In this research, the dimensions of this issue are discussed in detail.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Globalization of Law
 • Interpretation
 • International Contracts
 • Harmonization
 • Common Civil Law

الف- فارسی

  اخلاقی، بهروز و امام، فرهاد (1379)، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، چاپ‌اول، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی.

  اسدی، علی (1385)، «جهانی شدن و پیامدهای اقتصادی آن بر ایران»، مصباح، سال پانزدهم، شماره64، صص5-30.

  اصغری‌آقمشهدی، فخرالدین و ابوئی، حمیدرضا (1389)، «حسن‌نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره40، شماره2، صص1-20.

  انصاری، باقر (1387)، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، چاپ‌اول، تهران: نشر میزان.

  انصاری، شیخ‌مرتضی (1416ق)، فرائد الأُصول، جزءالثانی، چاپ اول، قم: منشورات دارالإعتصام للطباعة والنشر.

  ایزدی، بیژن (1386)، «جهانی شدن و حقوق خصوصی»، ماهنامه رویدادها و تحلیلها، شماره213، صص41-43.

  جعفـرزاده، میرقاسـم؛ سیمایـی صراف، حسن (1384)، «حسن‌نیت در قراردادهای بین‌المللی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 41، صص125-238.

  حبیبی، محمود (1389)، تفسیر قراردادهای تجاری بین‌المللی، چاپ‌اول، تهران: نشر میزان.

  حسن‌پور، علیرضا (1385)، «شهودگرایی اخلاقی»، فصلنامه علامه، شماره12، صص121-128.

  داراب‌پور، مهراب (مترجم) (1374)، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، نگارش هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاهی معتبر جهان، جلد1، چاپ‌اول، تهران: کتابخانه گنج دانش.

  شهیدی، مهدی (1384)، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ‌چهارم، تهران: انتشارات مجد.

  صاحبی، مهدی (1376)، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، چاپ‌اول، تهران: انتشارات ققنوس.

  صالحی‌راد، محمد (1387)، حقوق مدنی، گستره و آثار تعهدات قراردادی، چاپ‌اول، تهران: انتشارات مجد.

  عمید، حسن (1389)، فرهنگ فارسی عمید، ویراستار عزیزالله علیزاده، چاپ‌اول، تهران: میلاد نور.

  قاسمی، محسن (1388)، شکل‌گرایی در حقوق مدنی، چاپ‌اول، تهران: نشر میزان.

  کاتوزیان، ناصر (1389)، شیوه تجربی تحقیق در حقوق، چاپ‌اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  کاتوزیان، ناصر (1380)، «ستایش قرارداد یا ادارۀ قرارداد»، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره52، صص111-126.

  کاتوزیان، ناصر (1387)، قواعد عمومی قراردادها؛ آثار قرارداد، جلد3، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  کیوانفر، شهرام (1390)، مبانی فلسفی تفسیر قانون، چاپ‌اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  محقق داماد، سیدمصطفی و همکاران (1389)، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد2، چاپ‌اول، تهران: انتشارات سمت.

  میرزایی، سعید (1372)، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، تهران: دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه.

  ویژه، محمدرضا (1385)، «مفهوم تازه حاکمیت در حقوق عمومی»، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال بیست‌و‌یکم، شماره231 و 232، صص34-47.

   Aubert, Jean-Luc (2000). “Le formalisme, (Rapport de synthèse)”, in Répertoire du Notariat Defrénois, No. 15-16, Article 37213, pp.931-933.

   Boyer, Michael L. (2003). “Contract as text: Interpretive Overlap in Law and Literature”, Southern California Interdisciplinary Law Journal, Vol. 12, No. 2, pp.167.

   Catalin, Gabriel Stanescu (2011). Judicial Contract Interpretation in Romanian and Germany, Hungry: Central European University,

   Chamboredon A. (2000). the Harmonization of European Private Law, ed. M. Van Hoecke, F. Ost, Portland: Hart Publishing.

   Chatterji, Shurojit & Filipovich, Dragan (2002). Ambiguous Contracting: Natural Language and Judicial Interpretation, Preliminary and Incomplete.

   Collins, Hugh (2008). The European Civil Code The Way Forward, Cambridge: Cambridge University Press.

   Egea, Vincent (2004). “L’interprétation des Contras: regard sur l’actualité des Articles 1156 et suivants du Code Civil”, Institut d’Etudes judiciaires, Faculté de droit d’Aix-Marseille.

   Faure-Abbad, Marianne (2007). La présentation de l’inexécution contractuelle dans l’avant-projet Catala, D, chr. 165.

   Golf, Pierrick Le (2007). “Global Law: A Legal Phenomenon Emerging from the Process of Globalization”, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol.14, No.7, pp.1-14.

   Hansen, P. Mogelvang; Dahl, B.; Melchior, T. & Tamm, D (2002). Danish Law in a European Perspective, ed. Copenhagen Copenhagen Business School.

    Hesselink, Martijn (2002). The New European Private Law, New York: Kluwer Law International.

    Jacquet, Jean-Michel (2008). “Le droit français des contrats et les Principes d’UNIDROIT”, Rev. dr. Unif, Vol.143, No.25, pp.18-34.

    Johnson, Jeremy et Al. (2010). “Contract: missed opportunity?”, New Zealand Law Journal, Vol.23, No.2, pp. 125-145.

    Leiter, Brian (2010). Legal Formalism and Legal Realism: What is the Issue?, Chicago: Center for Law, Philosophy & Human Values, University of Chicago.

    Lewison, Kim (2004), the Interpretation of Contracts, London: Sweet & Maxwell.

    Macmillan, Catharine & Stone, Richard (2012). Elements of the law of contract, London: University of London International Programmes, Publications Office Stewart House.

    Malaurie, L. Aynes (2004). Ph. Stoffel-Munck, Droit civil, Les obligations, Paris, éd: Defrénois.

    March, Peter (1994). Comparative Contract law England, France, Germany, U.S.A.: Grower-pub.

    McMeel, Gerard. (2003). Prior Negotiations and Subsequent Conduct, the Next Step Forward for Contractual Interpretation, 119 LQR 272.

    Mitchell, Catherine (2007). Interpretation of Contracts (Current Controversies in Law), UK: First Published by Rutledge- Cavendish.

    Moskwa, Pawel (2004). “Interpretation of Commercial Contracts in the Future European Civil Code Objective or Subjective Method?”, ELSA SPEL (1), Vol.50, No.68, PP.51-61.

    Orsinger, Richard R. (2004). the Law of Interpreting Contracts, Board Certified in Family Law and Civil Appellate Law Texas Board of Legal Specialization.

    Pound, Roscoe (2002). the Ideal Element in Law, Indianapolis: Liberty Fund, Inc, Calcutta: University of Calcutta.

    Rémy, P., Corlay, Fenouillet, D., L’existence du consentement, in: Les concepts contractuels français à l’heure des Principes du droit européen des contrats, Dalloz, 28 s., spéc. 32, 2003.

    Safjan, Marek (2010). The Universalisation of Legal Interpretation, Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg

    Schmid, Christoph U. (2005). “le projet d’un code civil européen et la constitution européenne”, les cahiers de droit, Vol. 46, No. 1-2, PP.115- 130

    Thomas, Reg (2001). Construction Contract Claims, Printed in Great Britain by Creative Print & Design (Wales), Ebbw Vale.

    Treitel, Garry (2003). The Law of Contract, London: Sweet & Maxwell.

    Valcke, Catherine (2005). “Objectivisme et consensualisme dans le droit français de l’erreur dans les conventions”, 2 Revue de la Recherche Juridique 661.

    Valcke, Catherine (2008). “Contractual Interpretation at Common Law and Civil Law: An Exercise in Comparative Legal Rhetoric”, Revue de la Recherche Juridique 661.

    Vincent, Nelson QC (2004). the Interpretation of Contracts: The Rules Re-Written For Modern Times, at 39 Essex Street Wednesday 31st March 2004.

    Wilhelm, Claus, canaries and Hans Christophe’s grigoliet, Interpretation of Contract, Cf. the overview in PECL, 2009.

    Zimmermann, Reinhard & Whittaker, Simon (2003), Good Faith in European Contract Law, 3rd ed., Cambridge: Cambridge Press pp. 1327–62.

   ب- لاتین