نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 عضو هیأت علمی و دانشجوی دکترای مدیریت پیشگیری از جرم دانشگاه علوم انتظامی امین

3 عضو هیأت علمی و دانشجوی دکترای جرم‌یابی دانشگاه علوم انتظامی امین

10.22096/law.2016.25780

چکیده

ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می‌باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می‌نماید با ابزارهایی مانند میانجی‌گری بتواند نه تنها منافع تمام آسیب‌دیدگان ناشی از جرم را تأمین نماید، بلکه زمینه‌های بازپذیری و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم آورد. هدف تحقیق حاضر شناخت نقش میانجی‌گری دوایر مشاوره و مددکاری کلانتری‌های پلیس در پیشگیری از تکرار بزه‌کاری می‌باشد.
روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعة توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی و کار میدانی با مطالعه دو گروه بزه‌کار است. از آنجا که مهم‌ترین و مؤثرترین راه برای آشنایی و دستیابی به مبانی نظری پیرامون عدالت ترمیمی و نقش میانجی‌گری پلیس در پیشگیری از تکرار بزه‌کاری، رجوع به منابع و نوشته‌های پژوهشگران، و آثار اندیشمندان در این حوزه می‌باشد، در این تحقیق نیز با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی از آمار و عملکرد دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری‌های پلیس در یک دوره پنج‌ساله، تلاش شده است تا ضمن بیان تصویری دقیق و واضح از نظریات اندیشمندان در این حوزه و وضعیت فعلی دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی، راهکارهای عملی در جهت تحقق پیشگیری از تکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
نتایج تحقیق بیانگر آن است که نقش میانجی‌گری پلیس با رویکرد فرآیند‌محوری و با استفاده از ظرفیت‌های جامعه محلی، با امکان تأثیر‌گذاری بر شرایط فردی و اجتماعی مجرم، گرایش مجدد وی را در ارتکاب جرائم کاهش خواهد داد و به عبارتی می‌توان بیان نمود، هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی‌گری به سمت فرآیند‌محوری باشد، امکان تکرار بزه‌کاری مجرم کاهش یافته و برعکس هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی‌گری به سمت نتیجه و کاهش تراکم پرونده‌ها متمرکز شود، امکان تکرار بزه‌کاری مجرم افزایش پیدا خواهد نمود

.

کلیدواژه‌ها

منابع

الف- فارسی

 1. بیات، بهرام؛ شرافتی‌پور، جعفر؛ عبدی، نرگس؛ «پیشگیری از جرم با رویکرد اجتماع‌محور»، تهران، معاونت اجتماعی ناجا، 1387.
 2. زهر، هوارد؛ عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1383.
 3. دلماس، مارتی؛ (1381) نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمة دکتر علی حسین نجفی ابرند‌آبادی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381. 
 4. عباچی، مریم؛ «پیشگیریازبزه‌دیدگیمکررکودکانباتأکیدبرنقش پلیس،پیشگیریازتکرارجرموتکراربزهدیدگی»، مجموعه مقالات ارائه شده در نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، تهران، معاونت آموزش ناجا، 1388.
 5. غلامی، حسین؛ عدالت ترمیمی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1385.
 6. _______ ؛ «بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در پیش‌‌نویس پژوهش حقوق و سیاست»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، 1384، شماره 15.
 7. _______ ؛ «عدالت ترمیمی، اصول و روش‌ها»، فصلنامه دانش انتظامی، 1382، شماره 4.
 8. فرجی‌ها، محمد؛ « پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی»، مجموعه مقالات نخستین همایش پیشگیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، 1387.
 9. نجفی ابرند‌آبادی، علی حسین؛ «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، مجله قضاوت، 1383، شماره 26.   
 10. ________________ ؛ «میانجیگری کیفری: جلوه‌ای از عدالت ترمیمی»، دیباچه بر کتاب میانجیگری در امور کیفری، محمد آشوری، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، تهران، نشرگرایش، 1382.
 11. ________________ ؛ دیباچه کتاب بزه‌دیده در فرآیند کیفری، تهران، 1381.
 12. ________________ ؛ مباحثی در علوم جنایی (تقریرات)، تهران، ویراست پنجم به کوشش شهرام ابراهیمی، 1387.
 13. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید؛ دانشنامه جرم‌شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1377.
 14. نوروزی، بهرام؛ بارانی، محمد؛ سرکشیکیان، محمد؛ «پیشگیری از جرم از نظریه تا عمل، با تأکید بر نقش پلیس»، تهران، شرکت ناجی نشر، 1390.
 15. رایت، مارتین؛ مارشال، تونی و مایز، مایکل؛ «عدالت ترمیمی: ارتقاء بخشیدن رویکرد - بزه‌دیده محوری» (مجموعه مقالات)، ترجمۀ امیر سماواتی پیروز، تهران، انتشارات خلیلیان، چاپ او ل، 1384.
  1. Crawford, A; 2007, Crime Prevention and Community Safety, the Oxford Handbook of Criminology, 4th Edition, New York, Oxford University Press.
  2. Livari, juhani; 2002, "Victem- Offender  Mediation An Addition or Nothing but a Rubbish bin in Relation to Legal Proceaofings?", Restorative Justice Online April 2002 Edition.
  3. Murdocca, C; 2009, "From Incarceration to Restoration", Social Legal Studies, No. 18(1).
  4. Umbreit, Mark; 1998, Restoretive Justive Throught Victim Offender Mediation, A malti-Site Assessment Westerns Criminology Review.
  5. Rodriguez, N; 2007, "Restorative Justice at Work: Examining the Impact of Restorative Justice Resolutions on Juvenile Recidivism", Crime & Delinquency, No. 53.
  6. Robinson, G & Shapland, J; 2008, "Reducing Recidivism, A Take for Restorative Justice?", British Journal of Criminolojy, No. 48.
  7. Rossner, Dieter; 1999, Mediation as a Basic Element of Crime Control; Theoretical And Emprical Camments, University of Murbury Germany.
  8. Webster, P; 1999, "Restorative Justice-the Way Forward?", The
  9. Newspaper for Survey Police and the Local Community, No. 304.
  10. Nugent, W. M and J. Paddock; 1995, "The Effect of Victim-Offender Mediation on Severity of Reoffense", Mediation Quarterly, No. 12.
  11. Schneider, A; 1998, "Restinution Rate for hrvenile Offenders: Results from four Experimental studies", Criminoligy, Vol. 2H.
  12. Umbreit, Coates & Vos; 2001, "The Impact of Victim offender mediation; two decades of research", journal of Federal Probation Vol. 65, No. 3.  
  13. Young, R & Goold, B; 1999, "Restorative Police Cautioning", in
  14. Aylesbury-From Degrading to Reintegrative Shaming Ceremonies? CriminalLaw Review

ب- لاتین