نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پردیس فارابی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در گذشته اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس و استرالیا بر اساس قاعده آلتراوایریز محدود به موضوع شرکت بود‌. قاعده مذکور، که برای حمایت از حقوق شرکای شرکت اعمال می‌شد، با شرایط دنیای تجاری که از لوازم آن سرعت و امنیت در معاملات تجاری است سازگار نبود، امروزه با پیدایش تحولات اقتصادی، کشورها درصدد کاستن از قالب‌های حقوقی پیچیده گذشته و استفاده از قالب‌های ساده و روان می‌باشند تا سرعت و امنیت در روابط تجاری تضمین گردد‌. در همین راستا در کشورهای انگلیس و استرالیا اهلیت نامحدود به شرکت‌های تجاری اعطاء شده و اهلیت را محدود به موضوع نمی‌دانند‌. در ایران مقررات صریحی در این خصوص نبوده و اکثر حقوقدانان با استناد به اصل تخصص اهلیت شرکت را محدود به موضوع آن می‌دانند‌. لایحه جدید قانون تجارت نیز راه حلی جهت حل مسئله مذکور ارائه نداده است‌. وجود شرکت‌های تجاری با تعیین فعالیت‌های گسترده و کلی به عنوان موضوع شرکت از یک طرف و عدم وجود نظارت قوی و مؤثر بر شرکت از سوی دیگر نشان می‌دهد تحدید اهلیت شرکت ابزار مناسبی جهت نظارت بر امور شرکت نمی‌باشد در این نوشتار سعی شده است تحولات قانونی در خصوص اهلیت شرکت در نظام حقوقی انگلیس مطالعه و با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا آثار تحدید اهلیت شرکت بر روابط تجاری و حقوق شرکای شرکت بررسی شود‌. 

کلیدواژه‌ها

منابع

الف- فارسی

 1. اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، جلد 2، تهران، انتشارات سمت، چاپ ‌دوم، 1377‌.
 2. پاسبان، محمدرضا؛ «اهلیت شرکت‌های تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکت‌های تجاری»،مجله تحقیقات حقوقی، »1389، شماره 51‌.
 3. حیدرپور، البرز؛ محدودیت‌های مدیران شرکت در انجام معاملات بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس، انتشارات درخشان، 1382‌.
 4. ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، جلد 1، تهران، نشر دادگستر، چاپ هجدهم، 1387‌.
 5. صفار، محمدجواد؛ شخصیت حقوقی، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول، 1390‌.
 6. طباطبایی موتمنی، منوچهر؛ شخصیت حقوقی، تحولات حقوق خصوصی (زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1371‌.
 7. عیسائی تفرشی، محمد؛ مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، جلد 1، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول، 1378‌.
 8. کاویانی، کوروش؛ حقوق شرکت‌های تجارتی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، 1389‌.
 9. محمدی، ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و هفتم، 1386‌.
  1. barker, david & padfild, colin; 1992, law made simple, London, clays ltd, eighth ed.
  2. chitty, joseph, 1977, Chitty on contracts, Volume 1 ed, London, sweet and Maxwell, twentieth.
  3.  dignam, alan & lawry, john; 2001, Company law, London, Oxford university press.
  4. farrar, John & furey, Nigel & Hannigan, Brendam; 1991, Farrar's company Law, London, Butterworths, third ed.
  5. Griffin, Stephen; 1998, "The Rise and Fall of the Ultra Vires Rule in Corporate Law", Mountbatten journal of legal studies.
  6. Leigh, Leonard & Goldberg, Douglas & Northey, jf; 1971, Introduction to company law in new Zealand, London, Butterworth, forth ed.
  7. Morse, Geoffrey; 2009, Palmer's Company Law, London, Sweet & Maxwell.
  8. Pistor, Katharina; Keinan, Yoram; Kleiiniheistekamp, Jan; 2003, University of Pennsylvania, Journal of International Economic Law, Vol. 23.
  9. PauLL, Davies; 1997; Cower's principles of modern company Law, London, sweet & Maxwell, sixth ed.
  10. shahgilani, seyed reza; 2011, The doctrine of ultra vires and its subsequent development in the frame work of company law. http://ssrn. Com
   1. Talbot, Le; 2008, Critical Company Law, USA and Canada, Routledge-Cavendish, Firs ed.
   2. Talbot, Le; 2009; Critical Corporate Governance and the Demise of the Ultra Vires Doctrine. http: //ssrn. Com
   3. Tomaic, Roman; 2002, Corporation law in Austrlia, Sydney, Federation press, second ed.
   4. vaidya, Nidhi; 2010, Applicability of doctrine of ultra vires on companies. http://ssrn. Com
   5. www. ukessays. com
   6. European communities act 1972.
   7. Companies act 1985.
   8. Companies act 1989.
   9. Companies act 2006.
   10. Corporations act 2001.

ب- لاتین